Tack för inskickade ansökningar om att bedriva YH-utbildning - Myndigheten för yrkeshögskolan

Tack för inskickade ansökningar om att bedriva YH-utbildning

Nu påbörjar myndigheten sitt handläggningsarbete.

2017 års ansökningsomgång för att bedriva YH-utbildning stängde klockan 24.00 igår. Vid stängningen hade 1207 ansökningar kommit in. Nu påbörjar myndigheten sitt handläggningsarbete, beslut om vilka utbildningar som beviljas kommer att fattas i januari 2018.

Efter stängningen har det kommit frågor om huruvida referenspersonerna kan bekräfta avsiktsförklaringarna efter att ansökan skickats in, detta är tyvärr inte möjligt.

Matrisen med redogörelse för i vilken utsträckning kurserna bidrar till att uppfylla utbildningens mål, ska vara inkommen till myndigheten senast den 14/9. Matrisen skickas till registrator@myh.se. Ange diarienumret för ansökan i ämnesraden.