Uppdragsutbildning en outnyttjad möjlighet

Resultatet av en enkät om yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning visar att många känner till möjligheten och skulle vilja bedriva men har inte kommit igång.

Yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning är idag en relativt outnyttjad möjlighet. För en tid sedan genomförde myndigheten en enkät i syfte att ta reda på kännedomen om uppdragsutbildning och inställningen till att bedriva sådana utbildningar. De som svarade arbetar idag med yrkeshögskoleutbildning, antingen som anställda hos en utbildningsanordnare eller som ledamöter i en ledningsgrupp för en utbildning. Enkäten visade att majoriteten av de som inte bedrivit uppdragsutbildning känner till möjligheten, men av olika anledningar valt att avstå. Det vanligaste svaret är att de skulle vilja men ännu inte kommit igång. Andra har svarat att de helt enkelt valt att inte prioritera det. 

Ett annat vanligt skäl till att inte bedriva uppdragsutbildning är att det begränsade antalet utbildningsomgångar för en beviljad YH-utbildning försvårar. Informationen om hur uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan går till är bristfällig/otydlig. Många uppgav också att det är svårt att nå ut med information till arbetslivet. Avgifter i samband med anmälan till myndigheten samt den eventuella tillsynsavgiften kan utgöra ett hinder, men är inget som sticker ut. På samma sätt har en del uppgett att värderingen av YH-poäng/examen inte är tillräckligt attraktiv.

Av de som bedrivit uppdragsutbildning är nöjdheten med MYH:s rutiner hög. När det gäller resultatet är både de studerande och arbetslivet i mycket hög grad nöjda. Nästan alla som bedrivit uppdragsutbildning kan tänka sig att göra det igen.

- Vi kommer att arbeta vidare med frågan om uppdragsutbildning, bland annat har vi börjat se över och uppdatera informationen och kommer även försöka att lyfta fram goda exempel. Vi vill gärna att fler upptäcker den möjlighet som uppdragsutbildning ger som ett komplement till den beviljade YH-utbildningen, säger Maria Spennare, handläggare på MYH.

Ta gärna upp och diskutera frågan om uppdragsutbildning vid nästa ledningsgruppsmöte.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning