Våren 2018 kan anordnare ansöka om statsbidrag för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Foto: Scandinav

I april 2018 öppnas möjligheten för utbildningsanordnare att ansöka om statsbidrag eller särskilda medel för att ingå i försöksverksamhet med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.

Utbildningarna är en del i regeringens åtgärdspaket för att trygga framtida tolkförsörjning.

Alla aktörer som enligt lagen om yrkeshögskolan får vara utbildningsanordnare kan ansöka om att en utbildning till kontakttolk får ingå i försöksverksamheten inom yrkeshögskolan och ges statliga medel. Totalt omfattar försöksverksamheten cirka 160 utbildningsplatser och de första utbildningarna ska kunna starta i januari 2019. Studerande på utbildningarna är berättigade till studiemedel.

Yrkeshögskolans regelverk styr utbildningarnas utformning

Det är yrkeshögskolans regelverk som kommer att utgöra grunden för utformningen och organiseringen av utbildningarna. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån de bestämmelser som finns i lagen och förordningen om yrkeshögskolan. Yrkeshögskolans utbildningar ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

I det fall det kommer in flera ansökningar om statligt bidrag för utbildningar än vad medlen räcker till kommer myndigheten att prioritera de ansökningar som bäst bedöms uppfylla mål och krav i regelverket för yrkeshögskolan.

Utbildningarna inom försöksverksamheten

De anordnare som får statsbidrag beviljat får beslut om att starta kontakttolkutbildningar i två omgångar. De första utbildningarna ska kunna starta i början av 2019.

En av grunderna för bedömningen av ansökningarna är utbildningens upplägg och innehåll. MYH har lämnat förslag på hur en yrkesutbildning inriktad mot kontakttolkning inom yrkeshögskolan kan utformas för att motsvara arbetslivets och samhällets behov av tolkkompetens. I det förslaget betonades vikten av att utbildningen innehåller både en bredd av och fördjupning inom olika ämnesområden med möjligheter till ett arbetsplatsanknutet lärande under utbildningstiden.

Ansökan öppnar i april på myh.se

Ansökan öppnar i mitten av april och så snart datumet är fastställt kommer detta att annonseras på myh.se i form av en nyhet, tillsammans med mer information.

Bakgrund till försöksverksamheten

Den 20 oktober presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att trygga samhällets tolkförsörjning.

En av de insatser som presenterades var att införa det nu aktuella försöket med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan. Den bygger på bedömningar och förslag som myndigheten tidigare redovisat till regeringen för att öka tillgången på kvalificerade och utbildade kontakttolkar. Ett av förslagen var att införa en längre utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan, vilken bedömdes kunna tillgodose arbetsgivares, beställares och individers behov av kvalificerade tolktjänster samt öka de utbildades möjligheter att bli godkända på Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Förordningen om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk inom folkbildningen gäller fortfarande

Nuvarande förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk inom folkbildningen kommer även fortsättningsvis att gälla.

Folkhögskolor och studieförbund kan därför även fortsättningsvis ansöka om statsbidrag bland annat för kontakttolkutbildning i form av en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar och för kurser, inom ramen för denna förordning.

Mer information och frågor

Här finns samlad information om försöksverksamheten.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsflöde samt våra nyhetsbrev till tolkanordnare.

För frågor, mejla till tolk@myh.se eller ring utbildningshandläggare Maria Hedlund på telefon 010-209 01 15 alternativt växeln, telefon 010-209 01 00.

Länkar