88 granskade YH-utbildningar 2017: Hög kvalitet på stort antal

68 procent av de granskade YH-utbildningarna 2017 höll hög eller mycket hög kvalitet.

Foto: Scandinav

Av 88 granskade utbildningar inom yrkeshögskolan 2017 höll 60 hög eller mycket hög kvalitet. 21 utbildningar höll inte tillräckligt hög kvalitet, men bedömdes kunna utvecklas och förbättras och nå hög kvalitet genom olika åtgärder. Endast sju utbildningar hade bristande kvalitet.

Årets granskningsrapport konstaterar att yrkeshögskolan sammantaget fungerar väl. Av 88 granskade utbildningar bedömdes 60 stycken, som motsvarar 68 procent av de granskade utbildningarna, ha hög eller mycket hög kvalitet.

Ingen skillnad i kvalitet i storstad eller utanför

Det är inte någon skillnad på den genomsnittliga kvaliteten på utbildningar i storstadsområdena och utanför storstadsområdena – inte heller i olika delar av landet. Utbildningarnas längd eller om det är heltid eller deltid har inte heller någon betydelse för kvaliteten, visar statistik från de 88 granskningarna. Myndigheten har inte heller sett några stora skillnader mellan de olika utbildningsområdena, förutom att Teknik och tillverkning och Data/IT sticker ut genom att ha flest utbildningar med bristande kvalitet (6 av totalt 7). Å andra sidan har Teknik och tillverkning flera utbildningar med bedömningen mycket hög kvalitet (6 av totalt 16).

Distans håller inte lika hög kvalitet

Däremot kan myndigheten, i likhet med tidigare iakttagelser, se en viss skillnad på om utbildningen är bunden eller på distans. De bundna utbildningarna håller generellt en högre kvalitet än de på distans. Distansutbildningar ställer särskilda krav på de pedagogiska metoderna, visar myndighetens erfarenheter. 

Större fokus på genomströmning och resultat

Rapporten pekar på att utbildningsanordnarna behöver bli ännu mer effektiva när det gäller att utnyttja det beviljade antalet utbildningsplatser, se till så att de studerande går färdigt utbildningen och tar examen. Det krävs också åtgärder för att ännu fler studerande ska få ett jobb som motsvarar den yrkesroll utbildningen leder till. I rapporten Studerandes sysselsättning 2017 framgår att 93 procent av de som examinerades 2016 hade ett jobb ett år senare. Av dessa uppgav 68 procent att arbetet helt eller till största delen motsvarade den yrkesroll utbildningen leder till.

Lägg kraft på strategiska frågor

Kvalitetsgranskningarna 2017 visar att det i 40 procent av utbildningarna finns brister eller avsaknad av målsättningar, uppföljningar, analys och inte minst åtgärder för att utveckla och förbättra utbildningens övergripande mål – att kompetensförsörja arbetslivet med den efterfrågade yrkesrollen. Ett stort ansvar för det – och ett starkt intresse – finns hos utbildningarnas ledningsgrupper och deras arbetslivsrepresentanter.

– Liksom tidigare år ser vi ett mycket stort engagemang från det berörda arbetslivet när det gäller att utforma utbildningarna och säkerställa en yrkesrelevans. Det som brister är ofta arbetet kring de mer strategiska frågorna, säger Inger Nordahl, enhetschef för kvalitetsgranskningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Det är ganska vanligt att företagen i ledningsgruppen inte anställer examinerade. Även om det inte är något krav så ger det ett starkt incitament att utveckla utbildningens förmåga att nå målet att kompetensförsörja arbetslivet. Det är tyvärr också ganska vanligt med bristande närvaro på ledningsgruppsmötena, säger Inger Nordahl.

Läs granskingsrapporten för YH 2017 här