Information som rör er behandling av personuppgifter i samband med en utbildning

Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav Simple

Idag träder dataskyddsförordningen i kraft. Inför ikraftträdandet har regeringen beslutat att personuppgiftsbehandling som sker inom utbildningsområdet ska regleras särskilt.

I proposition 2017/18:218, Personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet finns regeringens förslag. Regeringen har dock inte hunnit med att föra in i ansvarsbestämmelserna i de olika förordningarna inom vårt område utan det sker först i augusti 2018. Även om bestämmelserna formellt inte är på plats kommer myndigheten hantera frågan som om bestämmelserna har trätt i kraft. Skälet till det är den korta tid som återstår innan ansvaret för utbildningsanordnare blir gällande.

Av propositionen framgår hur regeringen ser på personuppgiftsbehandling inom de utbildningar som myndigheten beviljar. Det innebär att samtliga utbildningsanordnare behöver läsa och gå igenom vilka personuppgifter som behandlas under en utbildning samt när sådana uppgifter får behandlas.

Myndigheten har fått frågor om en utbildningsanordnare kan teckna personuppgiftsbiträdesavtal med myndigheten då man upplever att det är myndigheten som lagrar/behandlar uppgifterna hos sig.

Svaret är att det inte är aktuellt med personuppgiftsbiträdesavtal, skälet är att den tekniska plattformslösning som myndigheten tagit fram för att underlätta för utbildningsanordnare och där varje utbildningsanordnare kan lagra uppgifter under Mina sidor inte innebär att personuppgiftsansvaret övergår till myndigheten. Myndighetens ansvar uppkommer när personuppgifter behandlas av myndigheten som ett led i myndighetens uppdrag. Det innebär att myndigheten får ansvar att behandla personuppgifter först när en ansökan om att anordna utbildning kommit in till myndigheten. I övrigt uppkommer ansvaret för behandlingen vid rekvisition av statsbidrag där ni ger in uppgift om person- eller samordningsnummer för de som går en utbildning. Myndigheten ansvarar också för personuppgifter när de lämnas inom ramen för den studiedokumentation som myndigheten ska föra register över. I vissa situationer kommer samma personuppgifter behandlas både av en utbildningsanordnare och av myndigheten men för olika ändamål.

Myndigheten är inte tillsynsmyndighet för utbildningsanordnarens personuppgiftbehandling utan det är Datainspektionen (DI)  som utövar tillsyn. DI lämnar också information samt ger råd och stöd om hur personuppgiftsbehandlingen bör ske.