Kartläggning av YH-utbildningar som svarar mot behov inom välfärdssektorn

Myndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av YH-utbildningar som svarar mot behov av specialistkompetens inom välfärdssektorn.

I uppdraget ingick även att kartlägga YH-utbildningar som svarar mot behov av kompetens för arbete som bidrar till att avlasta yrkesgrupper inom välfärdssektorn, till exempel vård- och omsorg, socialt arbete och skola. MYH skulle även i samråd med relevanta branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer analysera behovet av krav på nationellt likvärdigt innehåll för dessa utbildningar.

Resultatet av genomförda dialogmöten, och de stickprovsundersökningar som gjorts bland rekryteringsannonser som en del av utredningsarbetet visar att arbetsinnehåll och kvalifikationskrav inte är enhetliga för respektive yrkesroll inom välfärdsområdet. Underlaget visar också att det på lokal nivå pågår ett omfattande arbete med att förändra yrkesroller och arbetsorganisation. Det är särskilt tydligt inom skolområdet. Där saknas också etablerade branschkonstellationer för vidare dialog.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet finns det några utbildningar som leder till yrkesroller som blivit en tydlig del av yrkeshögskolans utbud och som vuxit i volym. Det gäller främst utbildningar till specialistundersköterska och medicinska sekreterare, där myndigheten i första hand bedömer det möjligt att meddela föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll. 

Myndighetens bedömning är att flera yrkesroller är lämpade att kompetensförsörjas med yrkeshögskoleutbildningar med nationellt likvärdigt innehåll. För att MYH ska kunna ta en aktiv roll när det gäller att reglera utbildningsinnehåll, är det är dock av största vikt att det aktuella arbetslivet, så långt det är möjligt, är överens om en yrkesrolls innehåll och ansvar samt relevanta utbildningsmål.

Läs rapporten i sin helhet.