Många nya platser inom yrkeshögskolan

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2018 eller våren 2019.

Högsta beviljandegraden någonsin

I september 2017 stängde den ansökningsomgång som rör utbildningar med en första start under hösten 2018 eller våren 2019. Myndigheten har tagit emot 1 208 ansökningar, vilket motsvarar ca 129 000 utbildningsplatser. Bedömningen är nu avslutad och idag presenteras resultatet. Vi beviljar 525 utbildningar. Det innebär den högsta beviljandegraden någonsin, 43 procent. Totalt beviljar vi ca 36 000 nya utbildningsplatser till yrkeshögskolan. 

Besluten är en del i den historiska expansion som yrkeshögskolan nu genomgår.

Antalet årsplatser kommer öka med ca 45 procent till 2022, från ca 30 000 till 44 000 årsplatser. Sett till antal studerande förväntas yrkeshögskolan växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande.

Beviljade utbildningar sorterade efter län och kommun (excel)

Beviljade utbildningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn (excel)

Beslut för samtliga ansökningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn (excel)

Översikt över beviljade utbildningar per län

För er som är intresserade av beviljade omgångar så kan ni hitta den informationen här (excel). OBSERVERA, att informationen är preliminär och kan komma att ändras på grund av villkorade beslut. 

Fler starter

I årets ansökningsomgång har det för första gången varit möjligt att söka om upp till fem starter – utbildningsomgångar - mot tidigare två. Cirka 30 % av de beviljade utbildningarna får nu tre omgångar. Drygt 60 % får två omgångar.

Nya ansökningar har generellt sett beviljats två omgångar. De utbildningar som fått tre eller flera omgångar är i första hand de utbildningar som är investerings- och anläggningstunga och kan uppvisa en stor och långsiktig efterfrågan. Det är endast ett mindre antal utbildningar som fått fyra eller fem omgångar.

Myndighetens framtida inriktning är att kunna fatta längre beslut med fler omgångar för de utbildningar som kan visa på ett långsiktigt behov hos arbetslivet. Det kommer på sikt innebära att utbildningar i regel får beslut om tre omgångar, även om vissa får fler och andra får färre. Takten för införandet av beslut om fler omgångar är beroende av myndighetens anslagstilldelning, bemyndiganderam och nyttjandegrad. 

Läs mer om de ekonomiska förutsättningarna i GD har ordet: Beviljade platser och utbetalda årsplatser inom yrkeshögskolan

Ökning inom alla utbildningsområden

Under de senaste åren är det fem utbildningsområden som varit betydligt större än övriga. Det fortsätter att vara så även om andelen för Data/IT minskar. Teknik och tillverkning och Hälso- och sjukvård ökar sina andelar. Hotell, restaurang och turism, Pedagogik och undervisning och Säkerhetstjänster ser den största proportionella ökningen. 

Distansutbildning ökar, både i andelar och i antalet platser. 

Väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet

Myndigheten eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet, samtliga 21 län får fler utbildningsplatser i den här ansökningsomgången. De senaste åren har andelen utbildningar i storstadsregionerna ökat.  

En utgångspunkt myndigheten haft i denna ansökningsgång är att koncentrationen till storstadsregionerna inte bör öka jämfört med dagens nivåer. Om man ser på det totala utbudet av yrkeshögskoleutbildningar som myndigheten beslutat om under de kommande åren så minskar andelen platser till storstadsregionerna något i och med de nya besluten. 

Vi kommer att publicera fördjupad information om besluten senare.