Ny förvaltningslag och nyheter i förordningar inom myndighetens område

Foto: Susanne Hedberg / Myndigheten för yrkeshögskolan

1 juli börjar en ny förvaltningslag att gälla. Med anledning av den nya förvaltningslagen har regeringen fattat beslut om ändringar i förordningar som gäller inom Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) område.

Förvaltningslagen (2017:900) börjar gälla den 1 juli. Den kommer att innebära vissa förändringar som bland annat innebär att:
• Begreppet myndighetsutövning tas bort
• Legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen och proportionalitetsprincipen anges direkt i förvaltningslagen
• Det krävs åtgärder vid försenad handläggning
• Ökad rätt till tolk och översättning
• Förtydligande av att myndigheten ska komplettera ärenden innan beslut fattas
• Förtydliganden av att beslut ska innehålla en klargörande motivering

Ändringar i förordningar

Med anledning av att den nya förvaltningslagen börjar gälla har regeringen fattat beslut om ändringar i författningar som gäller på myndighetens område. Dessutom har vissa justeringar gjorts i författningarna som inte beror på den nya förvaltningslagen. Alla ändringar börjar gälla den 1 juli.

Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
Ändringsförordning: SFS 2018:1041

1 kap. 9 §: En ny rubrik "Undantag från förvaltningslagen" och en ny paragraf har införts i 1 kap.
Den nya 9 § innebär att en utbildningsanordnare, som ska tillämpa förvaltningslagen (2017:900), behöver inte följa bestämmelserna som säger att man måste kommunicera eller motivera besluten om betygsättning eller antagning. Men om någon studerande begär det ska en motivering lämnas i efterhand, om det behövs för att denne ska kunna ta till vara sin rätt.

8 kap 1 §: Ändringen innebär att 1 § hänvisar till 40 § förvaltningslagen när det gäller bestämmelser om överklagande. Innebär ingen saklig förändring.

Förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan Ändringsförordning: SFS 2018:1066

19 §: Ändringen innebär att 19 § hänvisar till 40 § förvaltningslagen när det gäller bestämmelser om överklagande. Innebär ingen saklig förändring.

Förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Ändringsförordning: SFS 2018:758

13 § andra stycket: En ändring har gjorts som möjliggör att generaldirektören kan delegera ordförandeskapet för Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd till någon annan, som han bestämmer.

13 a § andra stycket: En ändring har gjorts som möjliggör att generaldirektören kan delegera ordförandeskapet för Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar till någon annan, som han bestämmer.

Förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
Ändringsförordning: SFS 2018:1082

41 §: Ändringen innebär att 41 § hänvisar till 40 § förvaltningslagen när det gäller bestämmelser om överklagande. Innebär ingen saklig förändring.

Förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning
Ändringsförordning: SFS 2018:1042

5 § första stycket: Ändringen innebär att undantag från YHF ska göras från bestämmelserna i 1 kap 1–8 §§, när det gäller utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning. Undantag ska inte göras från den nya 9 §, se ovan. Tidigare angavs undantag från hela 1 kap i YHF.

5 § andra stycket: Texten "När det gäller" ...har bytts ut mot texten..."I fråga om"