Pedagogik särskild styrka hos granskade konst- och kulturutbildningar

14 konst- och kulturutbildningar granskades 2017. Pedagogik är en särskild styrka.

Foto: Scandinav

2017 valdes 14 konst- och kulturutbildningar ut för kvalitetsgranskning. Granskningen gjordes inom områdena lärande, utveckling och förbättring samt syfte och bidrag till övergripande samhälleliga mål.

Granskningsrapporten visar att pedagogik är en särskild styrka och ett utmärkande drag hos utbildningarna. Skolorna, som ofta har en lång historia, har många gånger ett utvecklat arbetssätt med en betydande del enskild handledning, där mycket värde skapas i samtal mellan läraren och enskilda studerande.

Bra förutsättningar

De studerande ges oftast också bra förutsättningar för att nå utbildningens mål när det gäller tillgången på lokaler och utrustning. Även lärartätheten är hög.

Samverkan ger fördelar

Den samverkan som sker mellan skolan och det omgivande samhället är också en fördel för de studerande som ges möjlighet att tillämpa sin konst under studietiden. På så vis blir skolan en del av kulturyttringarna i samhället, samtidigt som det hjälper till att nå lärandemålen.

Utbildningarna ska inte bara utbilda till ett konstnärligt yrke eller förbereda för högskolestudier, de förväntas också bidra till övergripande samhälleliga mål.

– De här utbildningarna har genom sitt innehåll stor betydelse på kulturområdet. Kvaliteten på utbildningarna blir därför viktig utifrån flera samhällsaspekter, till exempel mångfald och hållbar utveckling, säger Inger Nordahl, enhetschef för kvalitetsgranskningen på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Det finns flera goda exempel på hur skolorna arbetar med de här frågorna, det som saknas är oftast en tydlig och uttalad strategi.

Viktigt med större bredd

Flest påpekanden gjordes dock inom området utveckling och förbättring. Det gällde främst avsaknad av en kvalitetsmodell anpassad till utbildningen, men också sammansättningen av ledamöterna i styrelsen eller ledningsgruppen. Myndigheten bedömer att det är viktigt att ledamöterna representerar olika kompetenser och även att det finns en representation från de studerande.

– Resultaten i årets granskning stämmer väl överens med det vi såg under 2016, års granskningar säger Inger Nordahl.

– Jag hoppas att rapporten kan bidra till att förstärka och utveckla kvaliteten i de utbildningar man är involverad i.

Läs granskningsrapporten för KK 2017 här