GD har ordet: Ändrade bidrag skapar bättre förutsättningar att bedriva YH-utbildning

Myndigheten försöker, sakta men säkert, förbättra förutsättningarna för att bedriva yrkeshögskoleutbildning på flera olika sätt. Vi har utvecklat kommunikationen inför ansökan, förenklat ansökansförfarandet, satsat på kvalitetsgranskning och etableringsstöd, utvecklat ett anordnarstöd, förenklat den administrativa hanteringen mm. Det innebär inte att allt är perfekt, men ändå tydligt bättre än hur det var tidigare. Dessa strävanden att förbättra och underlätta kommer naturligtvis att fortsätta.

Nu har myndigheten också beslutat om förändringar i ersättningarna till utbildningarna. Syftet med dessa är att förbättra förutsättningarna att bedriva utbildningarna med hög kvalitet generellt sett, men myndigheten gör också några mer riktade förändringar.

Till de riktade förändringarna hör utbildningar med högst 20 beviljade platser, som nu får ett förändrat tillägg per plats.

För utbildningar inom områdena Teknik och tillverkning samt Samhällsbyggnad och byggteknik kommer möjligheten till tillfälligt startbidrag att finnas. Myndigheten vill på så sätt stimulera ytterligare att ansöka om och starta utbildningar trots eventuella svårigheter att attrahera sökande till utbildningarna

Till sist inför vi ett genomförandebidrag för utbildningar med högst 10 beviljade platser i syfte att ge bättre förutsättningar att bedriva utbildningen med hög kvalitet även då studerande avbryter sina studier. Mer information kommer inom kort. 

Det finns sedan tidigare också möjlighet att ansöka om att få bidrag ”över schablon”, vilket är en möjlighet för utbildningar med särskilt höga kostnader.

Förändringarna nedan gäller alla omgångar som startar 1 juli 2019 och framåt:

  • Grundschablon A höjs med 2000 kr och tilläggsbeloppen höjs med 200 kr till ny nivå 5600 kr. Mer information om detta publiceras i samband med anvisningarna för ansökan om YH den 15 mars, du kan också se de nya schablonerna under Frågor och svar.

  • Tillägget för utbildningar som beviljats högst 20 platser ändras och beräknas procentuellt på respektive schablonnivå, vilket innebär att detta tillägg blir högre för de högre schablonnivåerna.

  • Ett riktat startbidrag för utbildningar inom Teknik och tillverkning samt Samhällsbyggnad och byggteknik prövas. Det påminner om det tidigare tillfälliga startbidraget, men reserveras för denna typ av utbildningar. Myndigheten kommer årligen att utvärdera bidragsformen gällande eventuell förändring och fortsättning. Mer information om detta kommer inom kort.

Förändringen nedan gäller alla omgångar med start under 2019 och framåt:

  • Ett särskilt genomförandebidrag införs så att mycket små utbildningar, med högst 10 beviljade platser, kan slutföras med hög kvalitet.

Vi hoppas och tror att dessa förändringar kan skapa ännu bättre förutsättningar för anordnare generellt att bedriva YH-utbildning med hög kvalitet och goda resultat.

Målet är också att förändringarna, som har ett särskilt fokus på teknikområdet, ska leda till att trenden med färre ansökningar från anordnare, inställda omgångar och outnyttjade platser inom detta område kan brytas. Antalet studerande och nyttjade platser behöver bli fler där.

Vi förväntar oss också att dessa förändringar sammantaget ska bidra till att YH-ansökningarna blir mer realistiska när det gäller antal ansökta platser.

När det gäller schablonerna så kommer inga nya beslut att skickas ut utan ändringen kommer ske i våra verksamhetssystem under våren för att bli rätt i utbetalningarna i höst.

Myndigheten kommer att följa upp om dessa schablonökningar och förändringar leder till de förväntade resultaten. Och vid behov justera eller göra större ändringar.

Thomas Persson