Förändringar i Förordningen om yrkeshögskolan

Den 26 mars 2019 träder vissa ändringar i förordningen (YHF) i kraft, som bland annat rör statlig finansiering av smala yrken.

I en rapport till regeringen i december 2017 påtalade MYH att det är svårt för utbildningar inom smala yrken att få en bra finansiering av arbetslivet, vilket gör det svårt att nå till de krav som ställs när det gäller statlig finansiering (5 kap. YHF).

Regeringen har därför beslutat om en ändring i 5 kap. 5 § som innebär att myndigheten kan bortse från kravet om det finns särskilda skäl. Bestämmelsen är tänkt att tillämpas för beslut som fattas efter den 26 mars i år.

Myndigheten har sedan tidigare påpekat att 1 kap. 6 § inte stämmer överens med 5 § i förordningen om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan, BFU. Det felet har nu rättats till.