Fortsatt utvecklingsarbete inom validering nationellt och regionalt

Validering kan bidra till både effektivare utbildningsvägar och bättre matchning.

Foto: Scandinav

Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.

Uppdraget innebär att MYH ska sprida kunskap och övergripande information om validering, bland annat för att visa på möjligheterna så att fler ska kunna få sin kompetens synliggjord och erkänd. MYH:s uppdrag gäller i avvaktan på att regeringen fattar beslut om långsiktig hantering av valideringsuppdraget.

– Validering är en viktig fråga för både individ och samhälle. Rätt använt kan validering bidra till både effektivare utbildningsvägar och bättre matchning på arbetsmarknaden. Det är kostsamt att inte ta tillvara all den kompetens som människor har utvecklat, men som kanske inte syns i ett intyg, säger myndighetens generaldirektör Thomas Persson.

Pågående myndighetssamverkan

MYH ska även samordna den pågående myndighetssamverkan mellan flera myndigheter med liknande ansvar för valideringsfrågor: Arbetsförmedlingen, ESF-rådet, Skolverket, Tillväxtverket, UKÄ och UHR (även Valideringsdelegationen har deltagit till och med 2019). Fram tills nu har fokus för samverkan varit kommunikation, men planen är att vidga det gemensamma arbetet till fler områden.

MYH har bjudit in till ett råd där både myndigheter och andra nyckelaktörer inom utbildning och arbetsmarknad kommer att samverka kring centrala frågor inom valideringsområdet.

Avsaknad av intyg ett hinder

MYH har tillsammans med övriga samverkande myndigheter gjort en undersökning om kännedomen om validering hos allmänheten. Resultatet visade att drygt hälften anser sig ha kunskaper som de saknar papper eller intyg på. Av dessa var det ungefär 40 procent som därmed inte hade sökt ett jobb eller en utbildning de var intresserade av.

– Sådana begränsningar vill vi arbeta bort. Det finns många möjligheter till validering av dold kompetens och mycket arbete pågår. Vår ambition är att fortsätta stödja detta och göra det mer känt, säger Svante Sandell, utredare på MYH.

Tydligare och enklare ingångar

MYH ser validering som ett verktyg som tillämpas inom olika områden för olika syften, där inblandade aktörer tar ansvar för sin del. Det kan vara inom vuxenutbildningen, högre utbildning, branscherna, regioner eller hos arbetsgivare.

– En utmaning för den som vill valideras, eller för den som vill använda validering i sin rekryteringsprocess, är att hitta rätt ingång. Oberoende av vem man är och vilka behov man har ska det vara enkelt att hitta rätt för att gå från tanke till handling. Där kan vi göra en insats tillsammans med övriga aktörer, för många möjligheter finns, säger Svante Sandell.

 

Uppdraget att samordna utvecklingsarbetet låg 2015–2019 på Valideringsdelegationen, som bestod av 14 ledamöter som representerade arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt berörda myndigheter. Valideringsdelegationen upphörde vid årsskiftet och har överlämnat sitt slutbetänkande med förslag för fortsatt utveckling till Regeringen. Före delegationen, från 2009 till dess att uppdraget övergick till Valideringsdelegationen 2015, låg valideringsuppdraget på MYH.