Frågor om anordnarkompetens

Foto: Scandinav

Myndighetens medarbetare får en del frågor om vad som händer med frågan om ökade krav på anordnarens kompetens. Här är en kort info om läget.

Riksdagen beslutade för ett par år sedan om högre krav på anordnare i yrkeshögskolan. Det handlade främst om ökade krav på kompetens inom det yrkesområde som en utbildning avser att bedrivas. Redan tidigare finns regler om krav på anordnarens kompetens att bedriva utbildning generellt och om mer allmänna förutsättningar för att som anordnare få ingå i yrkeshögskolan.

De senaste åren har det gjorts förändringar i krav på anordnare inom andra delar av utbildningsväsendet. Det har också gjorts förändringar på en mer generell nivå för att säkra anordnares ekonomiska förutsättningar och för att förhindra ekonomisk brottslighet. Dessa förändringar bör troligen också påverka tillämpningen inom yrkeshögskolan.

Myndigheten håller fn på med ett arbete som ska leda fram till en tydligare tillämpning av de krav som finns i regelverket. Avsikten är att fastställa vilka krav som ska uppfyllas vid ansökningstillfället. Det kommer att innebära nya rutiner vid ansökan. Vi räknar med att kunna tillämpa förändringarna vid ansökningsomgången YH 2020, dvs inte nästa ansökningsomgång, 2019. Vi kommer samtidigt att se över hur tillsynen bör utvecklas, så att myndigheten är konsistent i sin tillämpning.

Vi kommer i god tid att informera om de förändringar som görs. Det kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter i de ordinarie kontakter myndigheten har med representanter för anordnarna. Bedömer vi att kraven bäst tydliggörs i föreskriftsform kommer myndigheten som vanligt att skicka förslaget på en formell remiss.

Utan att gå in på några detaljer kommer den förändrade tillämpningen innehålla tydligare krav på yrkes-/branschkompetens hos anordnaren jämfört med idag, men också en tydligare bedömning av anordnarens ekonomiska förutsättningar att bedriva utbildning.

Vi återkommer när det finns mer definitiv och detaljerad information i frågan.