Information om att bedriva yrkeshögskoleutbildning på flera orter

Foto: Scandinav

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) får just nu många frågor om att bedriva YH-utbildning på fler orter – så kallade satellitorter. Att bedriva utbildning på flera orter är inget nytt. Några av våra utbildningsanordnare har lång erfarenhet av det.

I årets ansökningsomgång för yrkeshögskolan går det ansöka om att bedriva utbildning på upp till tio orter. Om en YH-ansökan blir beviljad där utbildningsanordnaren har för avsikt att bedriva utbildningen på flera orter, så kommer detta att bli synligt på webbplatsen yrkeshogskolan.se. I dagsläget finns det dock ingen möjlighet att hantera lokalisering på flera orter via Mina Sidor. Myndigheten kommer att återkomma med information om hur eventuellt byte av studieort ska hanteras.

MYH har i olika sammanhang kommunicerat att möjligheten att bedriva yrkeshögskoleutbildning på flera orter är en del av yrkeshögskolans framtida inriktning. Det framgår av det strategidokument för yrkeshögskolan som MYH:s generaldirektör har beslutat om. Där förklaras att det ska kunna gå att bedriva yrkeshögskoleutbildning på orter där det finns ett arbetsliv som har ett uttalat och tydligt kompetensbehov, men där efterfrågan är begränsad och inte kan bära årliga leveranser av 25–30 personer, (MYH dnr 2018/207). Det betyder i sin tur att utgångspunkten för att bedriva yrkeshögskoleutbildning på flera orter är arbetslivets efterfrågan på kompetens. Därför är det också angeläget att den som ansöker om att bedriva utbildning på flera orter gör en ungefärlig bedömning – tillsammans med berört arbetsliv – av hur många utbildningsplatser som motsvarar kompetensbehovet på varje ort. I ansökningswebben ska platserna fördelas på de orter som är aktuella för ansökan. MYH är dock väl införstådd med att det inte går att i detalj bedöma behovet av hur många platser som behövs på varje ort och kommer att ta hänsyn till det i  samband med bedömning av ansökan.

I besluten som myndigheten fattar i samband med att en ansökan beviljas kommer det att anges att utbildningen ska bedrivas på flera orter och vilka dessa är. Begreppen huvudort och satellitort kommer inte användas i beslutsformuleringen eller i myndighetens fortsatta kommunikation.

Myndighetens uppfattning är att de studerande ska ha likvärdiga möjligheter att genomföra sina studier oavsett på vilken ort det sker. Det betyder också att det måste finnas möjlighet att följa undervisningen och ha likvärdig tillgång till service och undervisande personal oavsett ort – även om det sker via digitala verktyg.

När det gäller tillträdesprocessen så har myndigheten tagit ställning till att urval inte får göras med kvotgrupper. Om en utbildning har sina platser fördelade på flera orter, måste ändå de sökande rangordnas i samma lista. Myndigheten rekommenderar att de sökande får ange vilken studieort de helst vill bli antagna till vid ansökan. De sökande som har bäst resultat i urvalet får sina förstaval gällande studieort så länge det finns platser kvar på orten. När platserna på en ort har fyllts erbjuds sökande längre ner i rangordningslistan sina andra- eller (i förekommande fall) tredjehandsval gällande studieort. Se vidare i den nyligen uppdaterade Handboken för tillträde till yrkeshögskolan.