Korta, flexibla utbildningar inom yrkeshögskolan

En försöksverksamhet med kortare YH-utbildningar planeras redan under nästa år.

Foto: Emilia Jiménez-Bergmark, Bredda bilden

I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen inom ramen för Kunskapslyftet att MYH ska få i uppdrag att utveckla yrkeshögskolan med fler korta, flexibla yrkeshögskoleutbildningar. Syftet är att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma.

Yrkeshögskolan föreslås tillföras 13 miljoner kronor nästa år för detta ändamål.Läs propositionen (Utgiftsområde 16, sid 147-151) på regeringens hemsida. Budgetpropositionen ska nu behandlas av riksdagen och beslut om utgifter för utbildningsområdet väntas den 17 december. Myndighetens uppdrag och resurser fastställs sedan i regleringsbrevet, som brukar beslutas av regeringen i veckan före jul.

Vår preliminära plan är att en särskild försöksverksamhet kommer att genomföras med start under 2020, i syfte att utbildningar ska kunna starta redan hösten 2020. Vi arbetar för närvarande med att utreda en rad praktiska frågor gällande förutsättningar för försöksverksamheten och hur ansökan ska gå till, och återkommer med mer detaljerad information längre fram under hösten. Vi kan redan nu se att det 2020 kommer att vara kort om tid för ansökan, beslut och att starta utbildningarna. Det innebär att den som vill ansöka förmodligen behöver förbereda sig redan innan myndigheten har hunnit ge all nödvändig information om förutsättningarna inför 2020.