Stort intresse för korta yrkeshögskoleutbildningar

Satsningen på korta, flexibla YH-utbildningar riktar sig till redan yrkesverksamma.

Foto: Jonas Bilberg, Bredda bilden

Intresset är stort för planerna att pröva korta yrkeshögskoleutbildningar från nästa år. Regeringen har hörsammat att många av yrkeshögskolans externa intressenter uttryckt att det finns behov av kortare utbildningar som syftar till att erbjuda kompetensutveckling i syfte att ge förutsättningar att klara omställning, digitalisering och automatisering på svensk arbetsmarknad.

I budgetpropositionen avsätts 13 miljoner kronor för utbildningarna och för 2021 respektive 2022 avsätts 25 miljoner kronor. Tanken är att utbildningarna ska bidra till livslångt lärande.  

Om riksdagen fattar beslut i enlighet med budgetförslaget och om regeringen beslutar om de förändringar i regelverket som är nödvändiga för att inrymma korta utbildningar i yrkeshögskolan, så ska de första utbildningarna komma igång hösten 2020. Myndigheten har initierat ett projekt som ska genomföra förberedelser och genomförande under perioden 2020–2022 och som sedan ska utvärderas.

Begränsad administration

Utgångspunkten är att relevansen i innehållet måste säkras tillsammans med arbetslivet. Administrationen för både utbildningsanordnare och myndigheten ska ligga på en rimlig nivå. Myndigheten ser även över bidragsmodellen som behöver ta hänsyn till den korta varaktigheten.

 - Vi har inlett detta arbete med att resonera med vår uppdragsgivare om vilka förändringar i regelverket som behöver göras för att korta yrkeshögskoleutbildningar ska kunna inrymmas inom ramen för yrkeshögskolan, säger Margareta Landh som leder projektet för myndighetens räkning.

Myndigheten har också kontaktat branschorganisationer och arbetstagarorganisationer för att få deras syn på vilka behov av kompetens som de korta utbildningarna bör tillgodose.

Utbildningar för arbetslivet

Eftersom de första utbildningarna ska påbörjas redan hösten 2020 är det kort om tid. Myndigheten räknar med att det ska gå att ansöka om statsbidrag runt andra halvan i januari. Beslut om statsbidrag bör kunna fattas i mitten av april 2020.

Anordnarorganisationerna Yrkeshögskoleförbundet och Almega-Utbildningsföretagen har utsett referenspersoner som myndigheten kan utbyta erfarenheter under förberedelsearbetet. För Yrkeshögskoleförbundet deltar Josefin Born Nilsson och för Utbildningsföretagen deltar Jonas Jegers.

Mer information vid webbinarium

Det är många utbildningsanordnare och branschföreträdare som kontaktar oss för mer information om korta yrkeshögskoleutbildningar. Vi vill därför hänvisa till ett webbinarium som vi arrangerar så fort som vi har mer information att ge. Mer information om datum och hur du kan se detta webbinarium kommer att finnas tillgängligt på myh.se inom kort.

Tidigare nyheter 

Korta, flexibla utbildningar inom yrkeshögskolan