7000 studerande på korta utbildningar i yrkeshögskolan

Foto: Jonas BIlberg, Bredda bilden

I dag presenteras beslut angående ansökningar om att bedriva kort YH-utbildning i form av kurser och kurspaket. Totalt kom det in 187 ansökningar.

Syftet med korta utbildningar är att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet. Det är första gången som konceptet prövas i yrkeshögskolan.   

Utbildningarna ska stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning och bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet. Utbildningarna riktar sig till dem som behöver förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, men även för att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. 

Av de ansökningar som kom in beviljar myndigheten 101 ansökningar, det vill säga en beviljandegrad på 54 procent. Det innebär en satsning på cirka 46 miljoner kronor för 2020 och cirka 72 miljoner kronor för 2021. Sett till antalet personer som kan beredas plats i dessa utbildningar, så motsvarar det drygt 7 000 studerande under perioden 2020-2021

Ursprungligen var avsikten att satsningen på kurser och kurspaket skulle vara mycket begränsad.  I ljuset av den senaste tidens händelser på svensk arbetsmarknad med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) har myndigheten valt att bevilja betydligt fler ansökningar än planerat. Myndigheten gör bedömningen att denna utbildningssatsning passar väl för dem som till exempel är korttidspermitterade och som då kan få tillfälle att kompetensutveckla sig.  

Den bärande idén med konceptet är att utbildningarna ska vara flexibla avseende exempelvis studieform och studietakt. Utbildningsanordnarna har stora möjligheter att lägga upp utbildningarna på det sätt som passar de studerande bäst. Det betyder exempelvis att en utbildningsomgång kan bedrivas på deltid och en annan på heltid inom ramen för en och samma utbildning. 

Vid detta ansökningstillfälle prioriterades utbildningar inriktade mot framtida behov av kompetens inom digitalisering, automatisering, energieffektivisering, klimatomställning och hållbarhet. Flest utbildningar beviljades inom Teknik och tillverkning (24), Data/IT (22), Ekonomi, administration och försäljning (19). Här finns exempelvis utbildningar inom välfärdsteknik, dataanalys, cybersäkerhet, fastighetsautomation, men även utbildningar inom smarta elnät och hållbar utveckling inom textil och mode. 

Det är stor spridning avseende utbildningslängd, bland de beviljade utbildningarna finns allt från de som motsvarar en veckas studier till närmare ett halvår. De flesta kurser och kurspaket omfattar sex veckor.  

Det är möjligt för utbildningsanordnarna att starta utbildningarna så snart man kan och besluten gäller fram till den 30 juni 2022.  

Se resultat av ansökan om korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)