Ansök om ytterligare utbildningsomgångar inom yrkeshögskolan

Foto: Emilia Jiménez-Bergmark (Bredda bilden)

Måndag 4 maj öppnar en ny ansökningsomgång som gör det möjligt för utbildningsanordnare med beviljade YH-utbildningar att ansöka om ett utökat antal platser i form av ytterligare omgångar.

Regeringens förslag om en tillfällig satsning på yrkeshögskolan innebär att antalet studieplatser på yrkeshögskolan ska öka redan under 2020. För att snabbt utöka det ordinarie utbildningsutbudet föreslås att anslaget till MYH utökas så att cirka 6 000 fler utbildningsplatser ska kunna beviljas till de utbildningar som redan ingår i yrkeshögskolan. Riksdagen beräknas fatta erforderliga beslut 17 juni och myndigheten får därefter ett justerat regleringsbrev. Myndigheten kan därefter fatta beslut om ökat antal utbildningsplatser i form av ytterligare omgångar.

Vilka kan ansöka om fler utbildningsomgångar?
Utbildningsanordnare som har beviljade utbildningar med start under perioden juli-december 2020 och med avslut senast december 2022 kan ansöka om ytterligare utbildningsomgångar på beviljade YH-utbildningar.

Utbildningen
De extra omgångarna ska vara identiska med tidigare beviljad omgång som startar under perioden juli 2020 – december 2020 och ska bedrivas enligt befintlig utbildningsplan. Däremot kan antalet studerandeplatser och startdatum skilja sig från de tidigare beviljade omgångarna. Utbildningsomgångarna måste dock starta under 2020. Eventuella ändringar till exempel ändrad studietakt, studieform och studieort kan anordnare ansöka om efter att den extra omgången blivit beviljad. Blanketter för ändringar i pågående utbildning hittas på Mina sidor.

Bundna utbildningar som med anledning av Coronakrisen tillfälligt bedrivs genom undervisning på distans behöver inte ändra studieform till distans. Anordnaren
behöver dock dokumentera och motivera de avsteg som tillfälligt görs från
utbildningens ursprungliga planering.

Ersättning
För de extra utbildningsomgångarna utgår ersättning med statsbidrag enligt ordinarie utbildningsomgångs schablon. Ersättning utgår också för stödinsatser som till exempel särskilt pedagogiskt stöd, svenska med yrkesinriktning och behörighetsgivande utbildning. Däremot utgår inte ersättning för tillfälligt startbidrag eller genomförandebidrag.

Ansökansförfarande, bedömningsprocess och beslut
I punkterna nedan ges information om ansökansförfarandet:
- Ansökan görs via en förenklad webbansökan som finns på Mina sidor och där ni svarar på cirka 5–10 frågor.
- Webbansökan Ytterligare omgångar på befintlig YH-utbildning kommer att vara öppen under perioden 4–20 maj 2020.
- Bedömningsprocessen sker efter att webbansökan stängt och beslut skickas ut veckan efter midsommar dock senast 30 juni 2020.

Frågor?
Frågor om ansökningsomgången besvaras av:
Tommy Olsson, tommy.olsson@myh.se, 010 - 209 02 15
Jenny Andersson, jenny.andersson@myh.se010 - 209 01 18