Extra och snabba ansökningsomgångar inom YH - troligen i maj

Regeringen föreslog i sin vårändringsproposition tillfällig satsning på yrkeshögskolan. Hur detta ska genomföras planeras nu för fullt inom MYH. Vi återkommer med detaljerad information så snart det går. Det vi kan säga redan idag är att tiden från nu till förväntad utbildningsstart är mycket kort.

Regeringen föreslog den 15 april i sin vårändringsproposition (prop. 2019/20:99, sid 122) en tillfällig satsning på yrkeshögskolan. Det handlar totalt om cirka 740 miljoner kronor mellan år 2020-2022. Riksdagen förväntas fatta beslut om förslagen den 17 juni. Därefter beslutar regeringen om ett ändrat regleringsbrev till MYH för 2020, vilket innebär att formella beslut om ansökningar kan fattas.

Hur detta ska genomföras planeras nu för fullt inom MYH. Vi återkommer med detaljerad information så fort det går. Det vi kan säga redan idag är att tiden från nu till förväntad utbildningsstart är mycket kort. Det leder till att:

Ansökningsförfaranden och myndighetens bedömningsarbete behöver i praktiken ske innan riksdagen har fattat sitt beslut. Det innebär att allt arbete kommer att genomföras under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Med ett sådant förfarande kan myndigheten fatta sina beslut i slutet av juni, direkt efter att årets regleringsbrev förväntas ha justerats. På så sätt kan anordnarens tid för att starta utbildning bli så lång som möjligt (även om den är betydligt kortare än vad vi normalt är vana vid) givet beslutsprocessen.

Tiden för att skicka in ansökningar kommer att vara kort. Räkna med att det kommer att handla om 10 till 14 dagar. MYH kommer att göra ansökansförfarandet så enkelt som möjligt. En rimlig slutsats av detta är att ni som är anordnare redan nu behöver förbereda er för att klara de korta ledtiderna. 

Regeringens förslag, som presenterades på en presskonferens för ett par veckor sedan, innebär att MYH får i uppdrag att:

  • öka volymen kurser och kurspaket inom YH (det vill säga korta YH),
  • öka volymen på befintliga utbildningar, 
  • samt genomföra ett försök med så kallad YH-flex (validering av stor del av utbildning och möjlighet att komplettera till examen).

För kurser/kurspaket inom YH kommer det att handla om ett extra ansökningsförfarande, cirka 25 miljoner kronor för utbildningar som ges under innevarande år. Detta motsvarar i storleksordningen 330 årsplatser, vilket bör ge cirka 2000 studerande. Detta kompletterar de beslut om 101 utbildningar och cirka 7000 platser som fattades av MYH nyligen. 

För ökning på befintliga utbildningar kommer det att handla om 157 miljoner kronor under 2020, 315 miljoner kronor under 2021 och 79 miljoner kronor under 2022. MYH beräknar att detta motsvarar cirka 5000 till 6000 platser med start 2020. Ett ansökningsförfarande kommer att genomföras. Räkna med att dessa två ansökningsförfaranden (kurser/kurspaket och ökning av befintliga utbildningar) kommer att genomföras i maj månad, kanske redan tidigt i maj. Egentligen borde vi idag inte förespegla detta eftersom det finns osäkerheter, men vi inser att anordnarna måste få omedelbar information om vad som är på gång och ungefär när. Detta för att ni ska kunna få någon tid för förberedelser, med den mycket snäva tidsramen. Vi återkommer med mer information om dessa ansökningsförfaranden så fort det är möjligt.

När det gäller YH-flex så pågår arbete med att utveckla modeller för hur detta ska genomföras. Här kommer det att dröja lite längre innan vi kan återkomma med en procedur för intresseanmälan för deltagande i försöksverksamheten.

Myndigheten har också fått extra medel för att ge anordnare kompetensstöd i arbetet med distansundervisning, i syfte att säkra kvaliteten i genomförandet av utbildningarna. Denna fråga får vi återkomma till när vi hunnit bereda den ytterligare. Jag vill påminna om de stöd för distansundervisning som myndigheten redan tagit fram.

Stödmaterial för distansundervisning
Verktyg för att stärka kvaliteten i distansundervisning

Frågor om myndighetens arbete med regeringens förslag skickar ni till info@myh.se