Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset

Här svarar myndigheten löpande på frågor som kommer in från utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset.

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller viruset. Frågor som gäller hur du som anordnare inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning samt tolkutbildning ska agera i relation till personal hänvisar vi till era koncerner, kommuner och till era arbetsgivarorganisationer.

Från myndighetens sida vill vi uttrycka vår förståelse för den svåra situation som ni, era studerande och elever samt företrädare för arbetslivet befinner sig i. Myndigheten kommer att ta stor hänsyn till hur ni som anordnare väljer att anpassa genomförandet av era utbildningar under de omständigheter som råder. 

FAQ:n nedan uppdateras efterhand som frågor kommer in. 

Innehållsförteckning

Extra och snabba ansökningsomgångar i maj 2020

1. Ytterligare utbildningsomgångar inom yrkeshögskolan

2. Ny ansökningsomgång korta YH (kurser och kurspaket)

Ordinarie ansökningsomgång och pågående utbildningar

3. Ansökningsomgång 2020 om att bedriva YH-utbildning

4. Pågående utbildningar

Antagning och övriga frågor

5. Antagning till kommande utbildningar

6. Länkar till resurser


Extra och snabba ansökningsomgångar i maj 2020

MYH genomför en tillfällig satsning på yrkeshögskolan under våren 2020, i GD har ordet kan du läsa om bakgrunden till detta och hur mycket medel det rör sig om. Satsningen omfattar följande:

1. öka volymen kurser och kurspaket inom YH (det vill säga korta YH),
2. öka volymen på befintliga YH-utbildningar,
3. samt genomföra ett försök med så kallad YH-flex (validering av stor del av utbildning och möjlighet att komplettera till examen).

Under maj kommer snabba ansökningsomgångar att genomföras för de två första delarna, det vill säga öka volymen på kurser och kurspaket inom YH respektive öka volymen på befintliga utbildningar. Myndigheten arbetar just nu med att ta fram ansökningsförfarande för dessa två omgångar, information kommer att publiceras här på myh.se inom kort. 

När det gäller YH-flex så pågår arbete med att utveckla modeller för hur detta ska genomföras. Här kommer det att dröja lite längre innan vi kan återkomma med en procedur för intresseanmälan för deltagande i försöksverksamheten.

Observera att denna tillfälliga satsning och de ansökningsomgångar som genomförs kopplat till den inte påverkar den ordinarie ansökningsomgången om att bedriva YH. Läs mer om den ordinarie ansökningsomgången nedan. 

1. Ytterligare utbildningsomgångar inom yrkeshögskolan

  Varför kan anordnare bara söka om ytterligare omgångar på beviljade utbildningar med start hösten 2020?
Svar: Regeringen har föreslagit en tillfällig satsning med att utöka volymerna på befintliga utbildningar inom yrkeshögskolan under perioden hösten 2020 tom 2022 som en följd av coronakrisen. Beslut om satsningen tas i riksdagen 17 juni och först därefter kan myndigheten fatta beslut om ytterligare omgångar.

Myndighetens uppdrag är att snabbt och effektivt använda de medel vi har till att öka utbudet av utbildningsplatser inom yrkeshögskolan redan i år. Därför har vi gjort avgränsningen utifrån att det ska finnas goda förutsättningar att hinna starta upp en utbildning. För att kunna ansöka om ytterligare omgångar ska utbildningsanordnaren ha en planerad utbildningsomgång med start under juli-december 2020 och med avslut senast 2022.

  Kan anordnare ansöka om ytterligare omgångar på kurser och kurspaket (korta utbildningar) som är beviljade och ska starta i höst?

Svar: Nej, den här extra ansökningsomgången avser endast ordinarie yrkeshögskoleutbildningar, men det kommer att genomföras en separat extra ansökningsomgång för kurser och kurspaket.

  Är det ok att utbildningen startar så sent som i december?
Svar: Ja, under förutsättning att den avslutas under 2022.

  Hur många platser får det vara på en omgång?
Svar: Det går att ansöka om 1-35 i form av en ytterligare omgång, platserna behöver inte vara samma som på någon av de beviljade omgångarna.

  Vi har en bunden utbildning och vill lägga till en distansomgång eller byta ort. Går det?
Svar: Nej, inte i ansökningsförfarandandet om ytterligare omgång. Man ansöker efter de förutsättningar som gäller enligt nuvarande beviljad utbildning och utbildningsplan. Vill man göra ändringar så får man ansöka om ändring som vanligt på Mina sidor efter omgången blivit beviljad. Man kan inte förutsätta att man får en senare ändring beviljad även om MYH kommer att ha en ganska generös hållning när det gäller ändringar av exempelvis studieort, studieform och studietakt.

  Kan undervisningen för den ordinarie omgången och ytterligare slås samman eller måste de studerande i den nya omgången få undervisning separat? 

Svar: Det är en bedömning som måste göras av anordnaren från fall till fall. Hur kommer undervisningen att fungera? Kommer lokalerna att rymma alla? Kommer tillgången till de som undervisar att vara tillräcklig? Det är viktigt att Kvaliteten på utbildningen/undervisningen får inte bli lidande för att man beviljats ytterligare en omgång.  

  Hur ska antagningen av studerande på den ytterligare omgången gå till om den blir beviljad? 

Svar: Om omgången INTE skiljer sig från den ordinarie omgången avseende studietakt, studieform och/eller startdatum så behöver platserna inte utlysas i särskild ordning vilket innebär att man kan erbjuda platser utifrån en reservlista som är upprättad för den ordinarie omgångens tillträdesprocess.

Om omgången däremot skiljer sig från den ordinarie omgången avseende studietakt, studieform och/eller startdatum så behöver platserna utlysas i särskild ordning så att nya sökande får samma möjligheter att ansöka, göra urvalsprov och konkurrera om plats på utbildningen. De sökande måste ha korrekt information om utbildningen innan de söker. I det fallet gäller följande: 

- om den nya omgången skiljer i studietakt, studieform och startdatum från den tidigare omgången så måste platserna på den nya omgången utlysas i särskild ordning (sätta särskilt sista-ansökningsdatum).
- man kan inte erbjuda platser utifrån en reservlista som är upprättad för en annan tillträdesprocess. Man måste upprätta en ny rangordningslista och reservlista för den nya omgången.
- att tidigare sökande kan återanvända sina nyligen presterade provresultat och meritpoäng under förutsättning att krav på förkunskaper och urvalsprocess är densamma som till den ordinarie omgången.

Eventuell kompletterande antagning ska ske i enlighet med de metoder som är beskrivs i Handbok för tillträde till yrkeshögskolan 2019.

 

Till toppen

2. Ny ansökningsomgång korta YH (kurser och kurspaket)

   När öppnar den andra ansökningsomgången för korta utbildningar?
Svar: Ansökan öppnade 11 maj och avslutas 25 maj. Anordnare hittar med information på Mina sidor. 

Till toppen  

Ordinarie ansökningsomgång och pågående utbildningar

3. Ansökningsomgång 2020 om att bedriva YH-utbildning

Ansökningsperioden för yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag öppnar 15 april och förlängs till 14 september. Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag stänger 20 maj 2020. I årets ansökan ska ni inte skicka in information om referenspersoner för arbetslivets medverkan (avsiktsförklaring). Detta på grund av den rådande situationen med Corona-viruset. Ni kommer däremot att behöva beskriva hur samverkan med arbetslivet sett ut i framtagandet av utbildningen och ansökan. Ni skall även ange vilka företag som ingått i arbetet och hur ni säkerställer att de studerande har tillgång till LIA-platser (om utbildningen innehåller LIA). En annan förändring för årets ansökan är att kostnadsbudget enbart skickas in om man söker statsbidrag eller särskilda medel över/under schablon.

För ansökan om yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag pågår ansökningsperioden från 15 april till 20 maj. Kostnadsbudget måste bifogas denna ansökan.

Till toppen

4. Pågående utbildningar

  • Observera att regeringens förbud fredag 27 mars om sammankomster med 50 eller fler personer påverkar eventuella större antagningsprov och examinationstillfällen. 

Tillfällig ändring av krav på att ansöka om ändringar i befintlig utbildning

Observera att under rådande omständigheter ändrar myndigheten tillfälligt kraven på att ansöka om ändringar i beviljade utbildningar. Anpassningar av genomförande ska fokusera på att i största möjliga mån uppnå målen för utbildningen.

Självklart ska anordnaren dokumentera hur utbildningen genomförs och vilka avsteg från beviljad utbildningsplan som görs. Ansökan behöver inte lämnas till MYH för tillfälliga förändringar och avsteg som beror på det aktuella läget och som motiveras av rekommendationer från regeringen och andra myndigheter.  

Frågor om hur många veckor en kurs varar, vilka former för kunskapskontroll man väljer eller mängden lärar- och handledarledd tid är av sekundär betydelse i detta läge. Det viktiga i detta läge är att så tydligt och så tidigt som möjligt informera de studerande om vad som gäller, och att principerna för bedömning av de studerandes resultat inte ändras (inom YH ska tex anordnare inte frångå den betygsskala icke-godkänt, godkänt, väl godkänt som gäller). Utbildningar som inte ska avslutas våren/sommaren 2020 har stor frihet att lägga om det planerade upplägget för att skapa rimliga förutsättningar för att slutföra utbildningen. För utbildningar som ännu inte har startat ser myndigheten för närvarande inget behov av att införa ändringar i genomförande. Ser man som anordnare redan nu sådana behov, står det en fritt att initiera ändringar. 

 Hur fattar vi beslut om antagning till en utbildning när ledningsgruppen inte kan samlas?
Svar: Myndigheten har sedan ett år tillbaka infört följande praxis: I en tillsyn där antagningsförfarande granskas ligger tillsynens fokus på att antagning till utbildningen genomförs på ett rättssäkert, förutsägbart och transparent sätt. I tillsynens uppdrag ligger även att verifiera att ledningsgruppen fattar det formella beslutet om antagning. De studerande måste vara formellt antagna till utbildningen för att kunna betygsättas. Därför ska ledningsgruppen anta de studerande innan utbildningens första betyg sätts. Observera att ledningsgruppen kan fatta beslut per capsulam. 


 Hur ska vi agera då ledningsgruppsdeltagare uteblir med anledning av viruset?
Svar: Myndigheten kommer att ta stor hänsyn till hur man väljer att anpassa genomförandet av sina utbildningar under de omständigheter som råder. Vi vill i dagsläget inte föreslå några särskilda lösningar gällande detta utan uppmuntrar till att man som anordnare bedriver verksamheten i förhållande till målen så långt det är möjligt.


 Vad gäller för pågående utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning, utbildningar med endast tillsyn samt tolkutbildning som trots ansträngningar inte kan slutföras inom utsatt tid? 
Svar gällande tidsram: Alla pågående utbildningar har angivit ett slutdatum. Utbildningar som inte kan avslutas inom den planerade perioden får genomföra moment senare än det datum som anordnare har rapporterat till myndigheten. Anordnare behöver i dagsläget inte ansöka om förlängning eller anmäla att utbildningen kommer att pågå ytterligare tid. Som vanligt behöver anordnare dokumentera dessa förändringar. 

Svar gällande ersättning för anpassning av genomförande och förlängning av utbildning: Myndigheten har fått ett antal frågor om generell ersättning för de merkostnader som anpassning av utbildningarnas genomförande har medfört. Tyvärr har myndigheten inte fått några extra medel för att kompensera anordnare för anpassningen och har därmed inte några medel att fördela.   

Det är tyvärr inte möjligt att söka ytterligare statsbidrag avseende förlängd genomförandetid. Myndighetens utgångspunkt i denna fråga är att de medel som har varit avsedda att finansiera genomförandet av de beviljade utbildningarna redan har tilldelats och kommer att betalas ut enligt plan. I likhet med svaret om ersättning för anpassning så har myndigheten inte fått extra medel för att kompensera anordnare för en eventuell förlängning av den tid som krävs för att genomföra utbildningen. 

CSN – Utbildningar som skulle ha avslutats under våren eller sommaren 2020 men kommer att genomföra utbildningsinsatser senare, ger de studerande att rätt till studiestöd. CSN rekommenderar att varje utbildning som kommer att dra över tid stämmer av anpassningen med CSN. 


Andra stödåtgärder

Myndigheten kommer att ägna extra uppmärksamhet åt de utbildningar som är på väg att slutföra sina sista omgångar utan fortsatt verksamhet till hösten. Vi bedömer att de studerande på dessa utbildningar befinner sig i en särskilt prekär situation då möjligheterna till komplettering är synnerligen begränsade. Därför kommer myndigheten att kontakta anordnare för dessa utbildningar för att kartlägga utbildningarnas status, och bidra med råd och vägledning för att maximera förutsättningarna att utbildningarna kan genomföras i sin helhet. Med hänsyn till de studerande kommer myndigheten att utforska vilka andra stödåtgärder som är möjliga för att utbildningarna ska kunna slutföras.   


 Försäkring även vid distansstudier inom yrkeshögskolan och högre utbildning
Svar: I samband med övergången till distansstudier har de personskadeförsäkringar som gäller för studerande i yrkeshögskolan och studenter i högskolan setts över. Distansutbildning inom yrkeshögskolan och högre utbildning behöver omfattas av personskadeförsäkringarna och regeringen har nu godkänt de överenskommelser som träffats mellan Myndigheten för yrkeshögskolan och Kammarkollegiet.Överenskommelsen gäller under tiden som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisning i yrkeshögskolan respektive universitet och högskolor ska bedrivas på distans. Läs mer om försäkringar för studerande.


 Vad gäller angående distansutbildning med anledning av viruset?
Svar: Vi rekommenderar med start 17 mars att utbildningar genomförs på distans. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation. MYH har tagit fram ett stödmaterial för distansundervisning med anledning av viruset, i anslutning till det finns även en checklista för man behöver tänka på utifrån tillsynsperspektivet. Det finns även en bilaga som gäller inkluderande distansundervisning (SPS).
Undantag från distansundervisning kan göras. Läs mer i GD har ordet


 Kommer ni att genomföra tillsyn eller kvalitetsgranskning på våra utbildningar medan under våren? Hur kommer våra resultat användas vid framtida beviljande?
Svar: Myndighetens tillsyn har planerats om och kommer endast att utreda inkomna anmälningsärenden samt säkerställa, tillsammans med funktionen för studiedokumentationen, att alla de som har gått en YH-utbildning har en korrekt och komplett samling inrapporterade betyg för ett framtida jobbsökande. Myndigheten kommer att genomföra kvalitetsgranskning på distans under våren om det är möjligt. Resultat av kvalitetsgranskning är ett av flera underlag som används för bedömning av en ny ansökan. I dessa granskningar kommer myndigheten att ta hänsyn till den nuvarande situationen. Vad gäller utbildningarnas resultat och effekt kommer myndigheten att givetvis att ta hänsyn till de omständigheter som har påverkat utbildningens genomförande.


 Vad gäller angående studiemedel utifrån de situationer som uppstår med anledning av viruset?
Svar: CSN uppdaterar sin information löpande, följ informationen på deras hemsida.  
Utbildningar som skulle ha avslutats under våren eller sommaren 2020 men kommer att genomföra utbildningsinsatser senare, ger de studerande att rätt till studiestöd. CSN rekommenderar att varje utbildning som kommer att dra över tid stämmer av anpassningen med CSN.

Här finns en lista med kontaktuppgifter till ansvariga för utbildningsregistret som kan svara på frågor gällande rätten till studiestöd för dessa utbildningar. 


  Hur ska vi inom yrkeshögskolan agera i de fall företag ställer in/drar tillbaka LIA-platser med anledning av viruset?
Svar: I de fall där det är möjligt att förse de studerande med undervisning på distans och teoretiska uppgifter bör denna möjlighet nyttjas. Glöm inte att dokumentera det nya upplägget för att göra det tydligt för de berörda vilka moment som berörs. I de fall där det inte finns alternativa kurser eller moment som skulle kunna genomföras istället för LIA så får anordnarna efterlikna de uppgifter och de utmaningar som ingår i en LIA-kurs. Detta gäller endast för de studerande vars förutsättningar att genomföra LIA-kurs har påverkats av Coronaviruset. Anordnarna ska så långt det är möjligt hålla sig till det innehåll och mål som gäller för den beviljade utbildningen.


 Vad gäller för studerande som har betalat en studerandeavgift om utbildningen inte kan genomföras eller studerande avbryter utbildningen maa viruset? 
Svar: Vad som ska gälla för studerandeavgiften om den studerande av olika skäl avbryter sin utbildning alternativt att utbildningsanordnaren ställer in utbildningen är i första hand en fråga mellan den studerande och anordnaren.

Till toppen

Antagning och övriga frågor

5. Antagning till kommande utbildningar 

 Hur ska vi göra med antagning till höstens utbildning? Vi planerade att ha ett urvalstest – kan vi genomföra det som det är nu?
Svar: I det mån man kan vänta med att kalla samman sökande till tester och liknande är det att föredra. Behöver man ändra i sitt sätt att genomföra urvalet på grund av de rådande omständigheterna är det viktigt att man dokumenterar ändringarna och informerar de sökande. Är ändringen av temporär karaktär behöver man inte ansöka om ändring i utbildningsplanen. Observera regeringens förbud fredag 27 mars om sammankomster med 50 eller fler personer påverkar eventuella större antagningsprov. 

Till toppen

6. Länkar till resurser

Folkhälsomyndigheten: Folkhälsomyndighetens råd under Covid-19

CSN: Information från Centrala Studiestödsnämnden om vad som gäller angående studiemedel.

Edtechkartan: Stor samling lärverktyg och läromedel från hela svenska edtech-branschen.

MSB – Att upprätthålla verksamhet: Sida från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap om hur man upprätthåller verksamhet vid störningar

SPSM – Olika funktionsnedsättningar och undervisning på distans: Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd för dig som undervisar dina elever på distans.

Regeringens information till företagare maa coronaviruset: Samlad info om åtgärder för att mildra konsekvenser för jobb och företag i Sverige

Till toppen