Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset

Här svarar myndigheten löpande på frågor som kommer in från utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset.

Observera att regeringens förbud fredag 27 mars om sammankomster med 50 eller fler personer påverkar eventuella större antagningsprov och examinationstillfällen. 

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller viruset. Frågor som gäller hur du som anordnare inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning samt tolkutbildning ska agera i relation till personal hänvisar vi till era koncerner, kommuner och till era arbetsgivarorganisationer.

Från myndighetens sida vill vi uttrycka vår förståelse för den svåra situation som ni, era studerande och elever samt företrädare för arbetslivet befinner sig i. Myndigheten kommer att ta stor hänsyn till hur ni som anordnare väljer att anpassa genomförandet av era utbildningar under de omständigheter som råder. 

FAQ:n nedan uppdateras dagligen efterhand som frågor kommer in. Just nu kommer det in mycket frågor, vi arbetar med att besvara dem så snart vi kan. 

Pågående utbildningar

Observera att regeringens förbud fredag 27 mars om sammankomster med 50 eller fler personer påverkar eventuella större antagningsprov och examinationstillfällen. 

Vi får just nu frågor om konsekvenser i genomförandet som ökar kostnader för pågående utbildningar. Myndigheten kan i nuläget inte lämna några svar utan bereder frågorna samlat, och svarar här i FAQ:n så snart vi kan.

Tillfällig ändring av krav på att ansöka om ändringar i befintlig utbildning
Observera att under rådande omständigheter ändrar myndigheten tillfälligt kraven på att ansöka om ändringar i beviljade utbildningar. Anpassningar av genomförande ska fokusera på att i största möjliga mån uppnå målen för utbildningen.

Självklart ska anordnaren dokumentera hur utbildningen genomförs och vilka avsteg från beviljad utbildningsplan som görs. Ansökan behöver inte lämnas till MYH för tillfälliga förändringar och avsteg som beror på det aktuella läget och som motiveras av rekommendationer från regeringen och andra myndigheter.  

Frågor om hur många veckor en kurs varar, vilka former för kunskapskontroll man väljer eller mängden lärar- och handledarledd tid är av sekundär betydelse i detta läge. Det viktiga i detta läge är att så tydligt och så tidigt som möjligt informera de studerande om vad som gäller, och att principerna för bedömning av de studerandes resultat inte ändras (inom YH ska tex anordnare inte frångå den betygsskala icke-godkänt, godkänt, väl godkänt som gäller). Utbildningar som inte ska avslutas våren/sommaren 2020 har stor frihet att lägga om det planerade upplägget för att skapa rimliga förutsättningar för att slutföra utbildningen. För utbildningar som ännu inte har startat ser myndigheten för närvarande inget behov av att införa ändringar i genomförande. Ser man som anordnare redan nu sådana behov, står det en fritt att initiera ändringar. 

Fråga: Vad gäller angående distansutbildning med anledning av viruset?
Svar: Vi rekommenderar med start 17 mars att utbildningar genomförs på distans. Detta i enlighet med Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation. MYH har tagit fram ett stödmaterial för distansundervisning med anledning av viruset, i anslutning till det finns även en checklista för man behöver tänka på utifrån tillsynsperspektivet. Det finns även en bilaga som gäller inkluderande distansundervisning (SPS).

Fråga: Kommer ni att genomföra tillsyn eller kvalitetsgranskning på våra utbildningar medan under våren? Hur kommer våra resultat användas vid framtida beviljande?
Svar: Myndighetens tillsyn har planerats om och kommer endast att utreda inkomna anmälningsärenden samt säkerställa, tillsammans med funktionen för studiedokumentationen, att alla de som har gått en YH-utbildning har en korrekt och komplett samling inrapporterade betyg för ett framtida jobbsökande. Myndigheten kommer att genomföra kvalitetsgranskning på distans under våren om det är möjligt. Resultat av kvalitetsgranskning är ett av flera underlag som används för bedömning av en ny ansökan. I dessa granskningar kommer myndigheten att ta hänsyn till den nuvarande situationen. Vad gäller utbildningarnas resultat och effekt kommer myndigheten att givetvis att ta hänsyn till de omständigheter som har påverkat utbildningens genomförande.

Fråga: Vad gäller angående studiemedel utifrån de situationer som uppstår med anledning av viruset?
Svar: CSN uppdaterar sin information löpande, följ informationen på deras hemsida. Regeringen kommer inom kort att lägga ett förslag på riksdagens bord som gör det möjligt för regeringen att besluta att studerande vid yrkeshögskola och vuxenutbildning vid extraordinära händelser, som vid den nuvarande coronasituationen, ska få behålla sina studiemedel för den period de redan beviljats för.   

Fråga: Hur ska vi inom yrkeshögskolan agera i de fall företag ställer in/drar tillbaka LIA-platser med anledning av viruset?
Svar: I de fall där det är möjligt att förse de studerande med undervisning på distans och teoretiska uppgifter bör denna möjlighet nyttjas. Glöm inte att dokumentera det nya upplägget för att göra det tydligt för de berörda vilka moment som berörs. I de fall där det inte finns alternativa kurser eller moment som skulle kunna genomföras istället för LIA så får anordnarna efterlikna de uppgifter och de utmaningar som ingår i en LIA-kurs. Detta gäller endast för de studerande vars förutsättningar att genomföra LIA-kurs har påverkats av Coronaviruset. Anordnarna ska så långt det är möjligt hålla sig till det innehåll och mål som gäller för den beviljade utbildningen.  

Vad gäller de specifika förhållanden som gäller för bland annat trafikflygar- och lokförarutbildningar ber myndigheten att få återkomma med svar på de utmaningar som utebliven LIA innebär. 

Fråga: Hur ska vi agera då ledningsgruppsdeltagare uteblir med anledning av viruset?Svar: Myndigheten kommer att ta stor hänsyn till hur man väljer att anpassa genomförandet av sina utbildningar under de omständigheter som råder. Vi vill i dagsläget inte föreslå några särskilda lösningar gällande detta utan uppmuntrar till att man som anordnare bedriver verksamheten i förhållande till målen så långt det är möjligt.

Fråga: Vi har lärare som varit på resa, kan de gå tillbaka till undervisningen?
Svar: I detta fall har du som utbildningsanordnare ett arbetsgivaransvar, vi rekommenderar att du tar upp detta med arbetsgivaren och om det behövs kontaktar relevant arbetsgivarorganisation. När det gäller undervisning så är rekommendationen sedan 17 mars att den ska bedrivas på distans. 

Antagning till kommande utbildningar

Fråga: Hur ska vi göra med antagning till höstens utbildning? Vi planerade att ha ett urvalstest – kan vi genomföra det som det är nu?
Svar: I det mån man kan vänta med att kalla samman sökande till tester och liknande är det att föredra. Behöver man ändra i sitt sätt att genomföra urvalet på grund av de rådande omständigheterna är det viktigt att man dokumenterar ändringarna och informerar de sökande. Är ändringen av temporär karaktär behöver man inte ansöka om ändring i utbildningsplanen.

Ansökningsomgång 2020 om att bedriva YH-utbildning

Fråga: Vad kommer att gälla angående avsiktsförklaringar i ansökningsomgång 2020 om att bedriva YH-utbildning?
Svar: Vi arbetar med att de som avser att söka om en pågående utbildning inte ska behöva skicka in avsiktsförklaringar, detta med anledning av den uppkomna situationen med viruset och den belastning som det innebär för företag och organisationer. Vi återkommer med mer information gällande detta. Vi kommer att publicera information om eventuell påverkan på ansökningsomgången om och när vi har information att ge.   

Länkar till resurser 

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndighetens råd under Covid-19

CSN
Information från Centrala Studiestödsnämnden om vad som gäller angående studiemedel.

Edtechkartan
Stor samling lärverktyg och läromedel från hela svenska edtech-branschen.

MSB – Att upprätthålla verksamhet
Sida från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap om hur man upprätthåller verksamhet vid störningar

SPSM – Olika funktionsnedsättningar och undervisning på distans
Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd för dig som undervisar dina elever på distans.