Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset

Här svarar myndigheten löpande på frågor som kommer in från utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset.

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller viruset. Frågor som gäller hur du som anordnare inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning samt tolkutbildning ska agera i relation till personal hänvisar vi till era koncerner, kommuner och till era arbetsgivarorganisationer.

Från myndighetens sida vill vi uttrycka vår förståelse för den svåra situation som ni, era studerande och elever samt företrädare för arbetslivet befinner sig i. Myndigheten kommer att ta stor hänsyn till hur ni som anordnare väljer att anpassa genomförandet av era utbildningar under de omständigheter som råder. 

FAQ:n uppdaterades senast 2020-06-16. 

Innehållsförteckning

Ordinarie ansökningsomgång och pågående utbildningar

1. Ansökningsomgång 2020 om att bedriva YH-utbildning

2. Pågående utbildningar

Antagning och övriga frågor

3. Antagning till kommande utbildningar

4. Länkar till resurser

Ordinarie ansökningsomgång och pågående utbildningar

1. Ansökningsomgång 2020 om att bedriva YH-utbildning

Ansökningsperioden för yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag öppnar 15 april och förlängs till 14 september. Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag stängde 20 maj 2020. I årets ansökan ska ni inte skicka in information om referenspersoner för arbetslivets medverkan (avsiktsförklaring). Detta på grund av den rådande situationen med Corona-viruset. Ni kommer däremot att behöva beskriva hur samverkan med arbetslivet sett ut i framtagandet av utbildningen och ansökan. Ni skall även ange vilka företag som ingått i arbetet och hur ni säkerställer att de studerande har tillgång till LIA-platser (om utbildningen innehåller LIA). En annan förändring för årets ansökan är att kostnadsbudget enbart skickas in om man söker statsbidrag eller särskilda medel över/under schablon.

Till toppen

2. Pågående utbildningar

Observera att regeringens förbud fredag 27 mars om sammankomster med 50 eller fler personer påverkar eventuella större antagningsprov och examinationstillfällen. 

 

  Tillfällig ändring av krav på att ansöka om ändringar i befintlig utbildning
Myndigheten har under rådande omständigheter tillfälligt frångått kraven på att ansöka om ändringar i beviljade utbildningar. Anpassningar av genomförande ska fokusera på att i största möjliga mån uppnå målen för utbildningen. Däremot kommer myndigheten under hösten 2020 att uppmana anordnare att säkerställa för att utbildningarnas beskrivning i utbildningsplanerna och deras faktiska genomförande ska stämma överens. Mer information om detta kommer under augusti och september.

Myndigheten påminner att anordnaren ska dokumentera hur utbildningen genomförs och vilka avsteg från beviljad utbildningsplan som görs. Frågor om hur många veckor en kurs varar, vilka former för kunskapskontroll man väljer eller mängden lärar- och handledarledd tid är av sekundär betydelse i detta läge. Det viktiga i detta läge är att så tydligt och så tidigt som möjligt informera de studerande om vad som gäller, och att principerna för bedömning av de studerandes resultat inte ändras (inom YH ska tex anordnare inte frångå den betygsskala icke-godkänt, godkänt, väl godkänt som gäller). Utbildningar som inte ska avslutas våren/sommaren 2020 har stor frihet att lägga om det planerade upplägget för att skapa rimliga förutsättningar för att slutföra utbildningen. För utbildningar som ännu inte har startat ser myndigheten för närvarande inget behov av att införa ändringar i genomförande. Ser man som anordnare redan nu sådana behov, står det en fritt att initiera ändringar. 

Hur fattar vi beslut om antagning till en utbildning när ledningsgruppen inte kan samlas?
Svar: Myndigheten har sedan ett år tillbaka infört följande praxis: I en tillsyn där antagningsförfarande granskas ligger tillsynens fokus på att antagning till utbildningen genomförs på ett rättssäkert, förutsägbart och transparent sätt. I tillsynens uppdrag ligger även att verifiera att ledningsgruppen fattar det formella beslutet om antagning. De studerande måste vara formellt antagna till utbildningen för att kunna betygsättas. Därför ska ledningsgruppen anta de studerande innan utbildningens första betyg sätts. Observera att ledningsgruppen kan fatta beslut per capsulam. 


Hur ska vi agera då ledningsgruppsdeltagare uteblir med anledning av viruset?
Svar: Myndigheten kommer att ta stor hänsyn till hur man väljer att anpassa genomförandet av sina utbildningar under de omständigheter som råder. Vi vill i dagsläget inte föreslå några särskilda lösningar gällande detta utan uppmuntrar till att man som anordnare bedriver verksamheten i förhållande till målen så långt det är möjligt.


 Vad gäller för pågående utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning, utbildningar med endast tillsyn samt tolkutbildning som trots ansträngningar inte kan slutföras inom utsatt tid? 
Svar gällande tidsram: Alla pågående utbildningar har angivit ett slutdatum. Utbildningar som inte kan avslutas inom den planerade perioden får genomföra moment senare än det datum som anordnare har rapporterat till myndigheten. Anordnare har inte behövt ansöka om förlängning eller anmäla att utbildningen kommer att pågå ytterligare tid. Som vanligt behöver anordnare dokumentera dessa förändringar. Myndigheten kommer under hösten 2020 att uppmana anordnare att säkerställa att beskrivningar av utbildningars genomförande stämmer överens med hur utbildningarna faktiskt bedrivs.  

Svar gällande ersättning för anpassning av genomförande och förlängning av utbildning: Myndigheten har fått ett antal frågor om generell ersättning för de merkostnader som anpassning av utbildningarnas genomförande har medfört. Tyvärr har myndigheten inte fått några extra medel för att kompensera anordnare för anpassningen och har därmed inte några medel att fördela.   

Det är tyvärr inte möjligt att söka ytterligare statsbidrag avseende förlängd genomförandetid. Myndighetens utgångspunkt i denna fråga är att de medel som har varit avsedda att finansiera genomförandet av de beviljade utbildningarna redan har tilldelats och kommer att betalas ut enligt plan. I likhet med svaret om ersättning för anpassning så har myndigheten inte fått extra medel för att kompensera anordnare för en eventuell förlängning av den tid som krävs för att genomföra utbildningen. 

CSN – Utbildningar som skulle ha avslutats under våren eller sommaren 2020 men kommer att genomföra utbildningsinsatser senare, ger de studerande att rätt till studiestöd. CSN rekommenderar att varje utbildning som kommer att dra över tid stämmer av anpassningen med CSN. 

Försäkring även vid distansstudier inom yrkeshögskolan och högre utbildning
Svar: I samband med övergången till distansstudier har de personskadeförsäkringar som gäller för studerande i yrkeshögskolan och studenter i högskolan setts över. Distansutbildning inom yrkeshögskolan och högre utbildning behöver omfattas av personskadeförsäkringarna och regeringen har nu godkänt de överenskommelser som träffats mellan Myndigheten för yrkeshögskolan och Kammarkollegiet.Överenskommelsen gäller under tiden som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisning i yrkeshögskolan respektive universitet och högskolor ska bedrivas på distans. Läs mer om försäkringar för studerande.


Vad gäller angående distansutbildning med anledning av viruset?
Svar: FHM:s rekommendation om distansundervisning som gällt under våren upphävs från den 15 juni 2020. Läs mer i GD har ordet om vad det innebär för utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildning respektive tolkutbildning. 


Kommer ni att genomföra tillsyn på våra utbildningar medan under våren 2020? Hur kommer våra resultat användas vid framtida beviljande?
Svar: Myndigheten kommer att återuppta sin planerade tillsynsverksamhet under hösten 2020. Givetvis avvaktar vi fortfarande utvecklingen och återkommer under hösten med mer information om hur tillsynsverksamheten kommer att genomföras.


Vad gäller angående studiemedel utifrån de situationer som uppstår med anledning av viruset?
Svar: CSN uppdaterar sin information löpande, följ informationen på deras hemsida.  
Utbildningar som skulle ha avslutats under våren eller sommaren 2020 men kommer att genomföra utbildningsinsatser senare, ger de studerande att rätt till studiestöd. CSN rekommenderar att varje utbildning som kommer att dra över tid stämmer av anpassningen med CSN.

Här finns en lista med kontaktuppgifter till ansvariga för utbildningsregistret som kan svara på frågor gällande rätten till studiestöd för dessa utbildningar. 


Hur ska vi inom yrkeshögskolan agera i de fall företag ställer in/drar tillbaka LIA-platser med anledning av viruset?
Svar: I de fall där det är möjligt att förse de studerande med undervisning på distans och teoretiska uppgifter bör denna möjlighet nyttjas. Glöm inte att dokumentera det nya upplägget för att göra det tydligt för de berörda vilka moment som berörs. I de fall där det inte finns alternativa kurser eller moment som skulle kunna genomföras istället för LIA så får anordnarna efterlikna de uppgifter och de utmaningar som ingår i en LIA-kurs. Detta gäller endast för de studerande vars förutsättningar att genomföra LIA-kurs har påverkats av Coronaviruset. Anordnarna ska så långt det är möjligt hålla sig till det innehåll och mål som gäller för den beviljade utbildningen.


Vad gäller för studerande som har betalat en studerandeavgift om utbildningen inte kan genomföras eller studerande avbryter utbildningen maa viruset? 
Svar: Vad som ska gälla för studerandeavgiften om den studerande av olika skäl avbryter sin utbildning alternativt att utbildningsanordnaren ställer in utbildningen är i första hand en fråga mellan den studerande och anordnaren.

Till toppen

Antagning och övriga frågor

3. Antagning till kommande utbildningar 

Hur ska vi göra med antagning till höstens utbildning? Vi planerade att ha ett urvalstest – kan vi genomföra det som det är nu?
Svar: Beskedet om att FHM upphäver rekommendationen om distansundervisning öppnar upp för möjligheter att kunna genomföra behörighets- och urvalsprov, i de fall som utbildningar använder sådana. Observera regeringens förbud fredag 27 mars om sammankomster med 50 eller fler personer fortsatt gäller och påverkar eventuella större antagningsprov. Behöver man ändra i sitt sätt att genomföra urvalet på grund av de rådande omständigheterna är det viktigt att man dokumenterar ändringarna och informerar de sökande. Är ändringen av temporär karaktär behöver man inte ansöka om ändring i utbildningsplanen. 

Läs mer om vad upphävandet av rekommendationen om distansundervisning innebär i GD har ordet

Till toppen

4. Länkar till resurser

Folkhälsomyndigheten: Folkhälsomyndighetens råd under Covid-19

CSN: Information från Centrala Studiestödsnämnden om vad som gäller angående studiemedel.

Edtechkartan: Stor samling lärverktyg och läromedel från hela svenska edtech-branschen.

MSB – Att upprätthålla verksamhet: Sida från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap om hur man upprätthåller verksamhet vid störningar

SPSM – Olika funktionsnedsättningar och undervisning på distans: Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd för dig som undervisar dina elever på distans.

Regeringens information till företagare maa coronaviruset: Samlad info om åtgärder för att mildra konsekvenser för jobb och företag i Sverige

Till toppen