GD har ordet - Lite om läget inom YH

Regeringens arbete kring covid-19-pandemin har inneburit att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i vårändringsbudgeten fått ökat anslag för fler platser i yrkeshögskolan under 2020-2022.

Många extra platser i yrkeshögskolan 2020-2022

Myndigheten fattade utifrån det, under juni - juli i år, beslut om fler platser med start 2020. Det handlar om drygt 5 000 fler platser på redan beslutade utbildningar, knappt 3 700 fler platser för kurser och kurspaket samt cirka 400 platser för försöksverksamhet kallad YH-flex, det vill säga validering som första steg och sedan komplettering med nödvändiga kurser för snabb väg till examen. Sammantaget är det en rejäl ökning av platser under 2020 - 2022 i den redan pågående expansionen av yrkeshögskolan.

Myndigheten följer löpande läget för de extra satsningarna. Vi är förstås nyfikna på hur besluten omsätts till utbildning och kompetens för arbetslivet. Fortsätter antalet ansökningar till platserna att öka? Kommer platserna fyllas av studerande? Hur kommer examens- och sysselsättningsgraden att se ut? Här följer lite information om läget, så som vi känner det nu.

Preliminärt antal ansökningar

Anordnare anmäler till MYH när de påbörjar en utbildning, den så kallade startsignalen. Då rapporterar de också in antal ansökningar till den aktuella utbildningen. Utifrån dessa data har MYH gjort en jämförelse med antalet inrapporterade ansökningar föregående år. Jämförelsen avser de utbildningar (inklusive extra omgångar/platser, men exklusive kurser/kurspaket) som startat till och med september. Jämförelsen ger vid handen att antalet ansökningar per tillgänglig plats ser ut att ha ökat något. Eftersom antalet platser har ökat, så betyder det att antalet ansökningar har ökat i takt med det högre antalet tillgängliga platser för start 2020.

Det är dock viktigt att tydligt säga att antalet ansökningar är en sak, antalet individer som söker en annan och antalet behöriga individer en tredje. SCB:s sökandestatistik som innehåller alla dessa informationer kommer i slutet av mars.

Vi kunde under våren se att trafiken på webbplatsen yrkeshogskolan.se stannade av i mars/april, för att sedan öka mycket kraftigt. I maj-juni var ökningen, jämfört med samma period förra året, cirka 80 procent. Under juli-augusti var ökningen närmare 90 procent. I september är trafiken 60 procent högre än samma månad föregående år. Enligt Studentum AB, som driver sajter med utbildningsinformation, så har antalet som söker information om YH-utbildning ökat mycket kraftigt under 2020.

Allt detta indikerar att de senaste två årens kraftiga ökning av ansökningar och sökande fortsätter, men vi får som sagt vänta på SCB:s uppgifter innan vi vet säkert.

Preliminärt nyttjande vid start

De tillkommande platserna 2020 – det vill säga de som fanns med i vårändringsbudgeten – påbörjas under hela hösten, även i december. Det är därför inte möjligt förrän på nyåret att ha en total bild av fyllnadsgraden i de ordinarie och alla de tillkommande omgångarna.

En preliminär prognos – som bygger på alla de utbildningar (inklusive extra omgångar/platser, men exklusive kurser/kurspaket) som startat till och med september 2020 – visar på en något mer positiv bild än samma tid förra året. Andelen outnyttjade platser vid start är något lägre än vid samma tidpunkt förra året. Till detta kan läggas att intresset av att starta extra utbildningar och kurser/kurspaket var betydligt större än vad vi förväntade oss. Det gäller även ansökningarna från anordnarna i årets ansökningsomgång. Det torde innebära att ni anordnare bedömer att det är realistiskt att utbildningar kommer till stånd - att det finns ett behov i arbetslivet, att det finns förutsättningar att genomföra utbildning och att det finns potentiella studerande. Det sistnämnda tycks styrkas av prognosen om antalet ansökningar.

Samtidigt är det viktigt att säga vi inte vet om årets studerande kommer att fullfölja sina utbildningar i samma grad som tidigare.

Sammanfattningsvis tyder detta på att platserna vid start fylls på ungefär samma sätt som förra året.

Bunden - distans

Var fjärde utbildning i det ordinarie utbudet var efter besluten i januari kategoriserad som distansutbildning. När det gäller extraplatserna som beslutats i år är det istället var tredje. För kurser och kurspaket är det en betydlig större andel, där nästan nio av tio utbildningar som startat är distansutbildningar.

Med ”distans” menas de utbildningar som inte kategoriseras som ”bundna”. Det innebär att de utbildningar som definieras som distansutbildningar uppvisar en stor variation av mängden moment på distans respektive bundet. Det har också visat sig i myndighetens arbete att utbildningar som kategoriseras som bundna utbildningar ibland är blandade utbildningar, vilket gör att dessa data innehåller otydligheter. Under covid-pandemin har dessa otydligheter förstärkts, eftersom utbildningar anpassar sig till gällande regler och rekommendationer från regeringen och folkhälsomyndigheten.

Preliminärt om kurser/kurspaket och YH-flex

Drygt 150 kurser/kurspaket (av 208) har startat vid vår uppföljning i mitten av november. Ungefär 4 400 studerande har registrerats. När det gäller YH-flex så har vi beslutat om att fördela knappt 400 platser på 16 anordnare.

Preliminär examensgrad

Många är nyfikna på vad som hände i yrkeshögskolan under våren 2020, när många utbildningar lades om till distansform. Påverkades examensgraden, totalt? Finns skillnader mellan utbildningsområden? Här har vi gjort en prognos utifrån de studerande som tagit examen under januari-juni. Prognosen visar på att den totala examensgraden troligen kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som förra året, men att den förmodligen kommer att både öka och minska något för olika utbildningsområden. En mycket preliminär slutsats av denna nya typ av analys är att det inte verkar ha skett stora förändringar i om de studerande avslutar sina utbildningar jämfört med tidigare år. Det stämmer också överens med de svar som anordnare givit myndigheten när vi gjort ett urval muntliga uppföljningar i slutet av våren. Där framkom att några enstaka utbildningar inte kunnat slutföras till följd av svårigheter att genomföra alla moment/kurser.

Resultaten från årets Sysselsättningsundersökning – med andel i jobb och andel i ”rätt” jobb – beräknas komma i december. 

Tillfälliga anpassningar i utbildningarna

Vi har under hösten 2020 gjort en enkätundersökning om vilka justeringar som ni gjort i genomförandet av utbildningarna till följd av pandemin. Många har – stort tack! – svarat på enkäten.

Nu pågår arbetet med att ställa samman vad ni svarat. Vi återkommer med information om resultaten senare i år.

Besluten i januari

I januari 2021 fattas besluten om årets stora YH-ansökan. Antalet ansökningar i år var 1 482, vilket är en kraftig ökning jämfört med förra året. Som jag skrivit i en tidigare GD har ordet så kan vi idag inte säga exakt hur många utbildningar/platser som vi kan besluta om i januari. En mycket grov gissning – som förutsätter att budgetpropositionen går igenom riksdagen och att nyttjandegraden inte ändras – är att vi kan besluta om i storleksordningen 12 000 -14 000 platser eller 450-500 utbildningar för start 2021. Det skulle ge en beviljandegrad på i storleksordningen 30-35 procent - att jämföra med de senaste årens 43, 45 respektive 38 procent. 

Jag inledde denna GD har ordet med att beskriva den kraftiga expansion som sker inom yrkeshögskolan, så nu undrar ni kanske hur det hänger ihop med en lägre beviljandegrad än tidigare? En stor del av förklaringen är att det inkommit 35 procent fler ansökningar i år. En annan del är att vi bär med oss många beviljade platser från de senaste åren in i 2021 – en effekt av både fler utbildningar och fler omgångar per beslut.

Sammantaget bidrar allt detta till en kraftig expansion – men det är samtidigt viktigt att alla behöver ha rimliga förväntningar på utfallet i januari. 

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan