GD har ordet - Rekommendation om distansundervisning upphävs

Den tidigare rekommendationen om distansundervisning upphävs från den 15 juni, samtidigt som Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer fortsatt gäller. Vad innebär detta för de utbildningsformer som ligger inom MYHs ansvarsområde?

Fredagen den 29 maj informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om att den tidigare rekommendationen om distansundervisning upphävs från den 15 juni. Samtidigt informerades om att Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer om att hålla avstånd, handhygien och att stanna hemma när man är sjuk fortsatt gäller. Det gäller även ett fortsatt förbud mot samlingar med mer än 50 deltagare.

Vad innebär detta för yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, utbildningar med endast till syn och tolkutbildning inom folkbildningen, det vill säga de utbildningsformer som ligger inom MYHs ansvarsområde?

Utbildning, komplettering och prov under sommaren

Detta ger en ny möjlighet att genomföra planerade sommarkurser inom dessa utbildningsformer. Utgångspunkten nu är att bunden undervisning är möjlig, efter att anordnaren gjort riskbedömningar och vidtagit erforderliga åtgärder.

På samma sätt öppnas en möjlighet att genomföra eventuella kompletteringar i syfte att studerande så långt som möjligt ska kunna ta examen på utsatt tid, men naturligtvis även andra kompletteringar som skulle kunna behöva göras. Beskeden öppnar också upp för möjligheter att kunna genomföra behörighets- och urvalsprov, i de fall som utbildningar använder sådana. 

Inför hösten

Inför hösten innebär beskeden att det finns möjlighet att samla både gamla och nya studerandegrupper i de lokaler som utbildningarna bedrivs i, men med riskbedömning och eventuella åtgärder för att minska smittspridning. Det finns inget hinder för att bundna utbildningar fortsätter att bedriva vissa delar på distans. Det är tvärtom rimligt att anta att det även under hösten finns delar av utbildningarna som behöver bedrivas på distans, då alla moment inte kommer att kunna göras i bunden form efter en prövning mot de allmänna rekommendationerna (distansering, högst 50 deltagare).

Det framgår också tydligt att detta besked gäller tills vidare, men att det kan ändras om det finns skäl för det. Det betyder att det senare kan komma en rekommendation om att bundna utbildningar återigen ska gå över till distansform. Ur planeringsperspektiv innebär det förstås osäkerhet, som är svår att bedöma och hantera.

Är det möjligt för bundna utbildningar att, trots de nya beskeden, starta som distansform i höst?

Ja – men om nuvarande rekommendationer ligger kvar i augusti, bör verksamheten bedrivas enligt den studieform som utbildningsplanen anger senast från den 1 oktober 2020. Detta innebär, som sagt, inte något förbud mot distansinslag när så är lämpligt eller möjligt. Om anordnaren avser att permanent bedriva en bunden utbildning i distansform, så bör anordnaren ansöka om en ändring av utbildningsplanen hos MYH. När det gäller kurser och kurspaket inom YH avgör anordnaren själv vilken studieform och studietakt som respektive utbildningsomgång ska ha.

Kvalitetsgranskning och tillsyn 

MYH planerar för att kvalitetsgranskningarna kommer igång i september. Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete för vår personal ligger kvar, så kommer de fördjupade granskningarna att ske på distans.

Vi kommer också att, som nämnts tidigare, att göra uppföljningar av de eventuella avvikelser från utbildnings- och kursplaner som anordnarna gjort under våren. Det är av stor vikt att utbildnings- och kursplaner stämmer överens med det faktiska genomförandet av utbildningen. Myndigheten handlägger för närvarande flera ärenden, som bygger på anmälningar om sådana avvikelser från studerande. Vi kommer att återgå till reguljär tillsynsverksamhet under hösten.

Vi bedömer också att anordnarna behöver diskutera genomförandet av LIA med berörda delar av arbetslivet, så att det så långt som möjligt går att genomföra LIA enligt plan (och de LIA-delar som inte kunnat genomföras under våren). 

Över huvud taget är det av stor vikt att samarbetet med arbetslivet återvänder till ett normalläge så snart det går. Vi antar att det också finns skäl att diskutera med arbetslivet om innehållet i utbildningar behöver förändras, men även om det finns anledning att identifiera nya yrkesroller (eller tona ner andra) i den strukturomvandling som lär följa åtminstone inom vissa branscher.

Anordnarstöd – distans

MYH har under våren tagit fram olika stödmaterial för undervisning på distans. Dessa finner du här.

Myndigheten håller för närvarande på med att, utifrån ett regeringsuppdrag, inrätta en tillfällig samordningsfunktion för erfarenhetsutbyte om distansundervisning. Samordningsfunktionens uppdrag syftar till att stödja utbildningsanordnare i att bedriva distansundervisning med bibehållen hög kvalitet i utbildningens genomförande, med anledning av det nya coronaviruset. Det gäller inte bara undervisning, utan också frågor om examination, prov med mera. I samband med det kommer det också att erbjudas utbildningar och seminarier om olika aspekter av utbildning i distansform.

Planen är att kunna använda den infrastruktur och kunskap som byggs i detta projekt även framgent, och med andra innehåll. Vi planerar för att YH-systemet får ytterligare ett verktyg för utveckling och kvalitetssäkring över tid.

Möjligheten att erbjuda kurser/kurspaket inom yrkeshögskolan skapar möjlighet att erbjuda korta utbildningar för redan anställda, korttidspermitterade med flera, i samarbete med företag och offentliga verksamheter och branscher. I den extra ansökningsomgången, som nu pågår, har vi fått in drygt 330 ansökningar. Vi avser att fördela ytterligare cirka 50 miljoner kronor för kurser och kurspaket för 2020. Det innebär att vi kommer att kunna bevilja cirka 30 procent av inkomna ansökningar.

Arbete pågår också med att bedöma de 439 ansökningar som kommit in om 500 extra omgångar på reguljära YH-utbildningar. Där räknar vi med att kunna bevilja cirka 5 000 platser, av de 10 300 som sökts, det vill säga ungefär hälften.

Information om YH-flex kommer inom kort.

Slutligen, så vill vi sammanfatta att yrkeshögskolan, med de tillfälliga insatser som nu inletts, expanderar till i storleksordningen 49 000 årsplatser 2021, givet att platserna fylls. Med den 50-procentiga expansionen 2018–2022 hade volymen landat på cirka 44 000–45 000 årsplatser. Det innebär att YH kan öka med ytterligare cirka tio procent på mycket kort tid. Lycka till i detta viktiga arbete!

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan