GD har ordet: YH, KK och Tolkutbildning – höstens planering

Det har inte skett några förändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer under sommaren, när det gäller de verksamheter som MYH ansvarar för. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller även fortsättningsvis. Det finns ingen generell rekommendation om distansundervisning, på det sätt som fanns under mars-juni.

Det finns således möjlighet att samla både gamla och nya studerandegrupper i de lokaler som utbildningarna bedrivs i, men med riskbedömning och eventuella åtgärder för att minska smittspridning. Utgångspunkten är att det ska gå att följa gällande utbildnings- och kursplaner.

Det finns samtidigt inget hinder för att bundna utbildningar fortsätter att bedriva vissa delar på distans. Det är tvärtom rimligt att anta att det även under hösten finns delar av utbildningarna som behöver bedrivas på distans, då alla moment inte kommer att kunna göras i bunden form efter en prövning mot de allmänna rekommendationerna.

Det innebär att den information som publicerades i två ’GD har ordet’ 4 och 18 juni på myh.se i allt väsentligt fortfarande är aktuell. I korthet innebär det

att riktningen i anordnarnas arbete nu ska vara att det faktiska genomförandet och utbildnings-/kursplaner stämmer överens (under våren var riktningen att så långt möjligt säkra att de studerande kunde slutföra sin utbildning eller termin). Målet ska vara att, när smittspridningen så tillåter, säkerställa ett genomförande som stämmer med gällande planer. (Detta är en justering jämfört med GD har ordet 4 juni. Nu anger vi inte 1 oktober som sista dag, utan det finns möjlighet att planera för hela terminen.)

att tillfälliga anpassningar dokumenteras skriftligt så att det i efterhand går att följa vilken utbildning som de studerande har erbjudits.

att vi kommer att göra uppföljningar av de eventuella avvikelser från utbildnings- och kursplaner som anordnarna gjort.

att det är anordnaren som, utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd, beslutar om hur utbildningens olika delar ska ske. Utbildning i bunden form ska föregås av en riskbedömning, och åtgärder ska vidtas för att hantera riskerna. MYH kommer inte - eftersom förutsättningarna är olika i olika utbildningar (innehåll, genomförande, antal studerande, lokaler, pendling, olika delar av landet mm) – att ge några ytterligare specifika riktlinjer.

att MYH - så långt det är praktiskt möjligt - återupptar de kvalitetsgranskningarna under hösten. Till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste vi börja att genomföra dessa på distans.

att det är av stor vikt för yrkeshögskolan att samarbetet med arbetslivet återvänder till ett normalläge, så snart det går.

MYH har nu fått ett uppdrag av regeringen att redovisa erfarenheter och effekter av pandemin när det gäller ”våra” olika utbildningsformer (YH, KK, Tolk). Vi återkommer med information om vilken information vi behöver ytterligare för att kunna utföra det uppdraget.

Vi följer naturligtvis utvecklingen och återkommer med information om det sker förändringar i rekommendationerna.

Flera anordnare har lyft behovet av tydlig och långsiktig information till de studerande. Vi hoppas att vi med denna repetition av förutsättningarna, med justeringen av att kunna planera för hela terminen, kunnat bidra till detta.

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan