Ny rapport synliggör social snedrekrytering

Andelen antagna med högutbildade föräldrar på konst- och kulturutbildningar är högre än hos befolkningen som helhet vilket tyder på snedrekrytering.

Statistiska centralbyrån har publicerat en rapport som belyser utbildningsbakgrund och föräldrars utbildningsnivå för antagna som påbörjat konst- och kulturutbildningar. Rapporten syftar till att ge en bild av den sociala bakgrunden och omfattningen av social snedrekrytering inom konst- och kulturutbildning. 

Ungefär 40 procent av de antagna som påbörjat en konst- och kulturutbildning under åren 2015-2019 har minst en högutbildad förälder. Andelen med högutbildade föräldrar är som störst för de högskoleförberedande konst- och kulturutbildningarna där ungefär hälften av de antagna som påbörjat studier har minst en högutbildad förälder. Andelen antagna med högutbildade föräldrar är dock mindre på konst- och kulturutbildningar jämfört med nybörjare på konstnärliga högskoleutbildningar. Av befolkningen i jämförbar ålder har en fjärdedel minst en högutbildad förälder. Andelen antagna med högutbildade föräldrar på konst- och kulturutbildningar är dubbelt så stor jämfört med antagna på yrkeshögskolan och på ungefär samma nivå som för nybörjare på högskolan.

Det finns flera orsaker till att det ser ut som det gör. En delförklaring kan vara att konst- och kulturutbildningarna är avgiftsbelagda samtidigt som många andra utbildningsformer är avgiftsbefriade. Enligt de kvalitetskriterier som Myndigheten för yrkeshögskolan ställt upp är det ändå viktigt att anordnare av konst- och kulturutbildning bedriver ett aktivt arbete med breddad rekrytering och mångfald. SCB-rapportens resultat visar att arbetet med att motverka social snedrekrytering behöver prioriteras även i framtiden.  

SCB: Två femtedelar på konst- och kulturutbildningar har högutbildade föräldrar