Nya föreskrifter om prövning av förutsättningar att anordna yrkeshögskoleutbildning

Myndigheten har utfärdat föreskrifter om krav på anordnare vid ansökan om att anordna utbildning inom yrkeshögskolan. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021.

Föreskrifterna reglerar vad den sökande behöver visa för att kunna bedömas uppfylla kraven i 12 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan (YHL) och omfattar alla yrkeshögskoleutbildningar. 

Syftet med föreskrifter är att tydliggöra krav. En tydligare tillämpning av regler innebär att de som ansöker vet vilka krav som ska uppfyllas vilket medför högre kvalitet och ökad rättssäkerhet i handläggningen av ansökan.

Innehållet i föreskrifterna

Den sökande ska lämna uppgift om personer med yrkeserfarenhet från det yrkesområde som utbildningen avser samt intyga att de kommer ha ändamålsenliga lokaler vid utbildningens start. Den sökande får inte ha obetalda skulder och avgifter till det offentliga hos kronofogden eller vara försatta i konkurs eller likvidation vid ansökningstillfället. Föreskrifterna innehåller också krav på utländska företag.

Kontroll av att uppgifterna som lämnas i ansökan stämmer kommer att göras i samband med tillsyn.

Yrkeserfarenhet

En utbildningsanordnare ska enligt 12 § YHL ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Den sökande behöver därför bland annat ange en eller flera personer som har yrkeserfarenhet från det yrkesområde som ansökan avser. Det räcker med en person för att uppfylla kravet.

Med yrkeserfarenhet avses här egen erfarenhet och kompetens inom ett eller flera yrkesområden, exempelvis genom att själv ha arbetat i yrket. Med yrkeserfarenhet menas inte att ha en uppfattning om yrket eller ingå i nätverk eller i en branschorganisation.

Yrkeserfarenheten behöver inte komma från arbete inom exakt samma yrkesroll eller yrkesroller som utbildningen avser men den ska vara tillräckligt närliggande för att personen eller personerna som besitter den ska kunna bidra till verksamheten genom att bland annat

utbyta kunskaper och erfarenheter med det anställande arbetslivet samt de arbetsgivare som medverkar som arbetslivsrepresentanter i utbildningarnas ledningsgrupper och
samarbeta med arbetslivet genom att utveckla utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA).

Personen som avses ovan kan vara knuten till organisationen på annat sätt än som anställd.

Lokaler

Den sökande behöver intyga att de vid utbildningens start kommer att ha lämpliga lokaler för utbildningen och den utrustning som utbildningen kräver. 

Övriga förutsättningar

Som en del av prövningen granskar myndigheten den sökandes kreditvärdighet.Om den sökande organisationen är annan än stat, landsting eller kommun ska den sökande till ansökan bifoga utdrag eller registreringsbevis från Bolagsverket eller annan ansvarig myndighet som visat att sökanden inte försatts i konkurs. Utöver det får den sökande inte ha offentligrättsliga skulder eller avgifter hos kronofogden. Beloppets storlek har ingen betydelse i det avseendet.

Här kan du läsa föreskrifterna i sin helhet