Nystart för nationellt och regionalt arbete med validering

Myndigheter, regioner och arbetsliv diskuterade vikten av att öka antalet valideringar.

Nyligen anordnades en nationell valideringskonferens i Växjö. Företrädare för både offentlig och privat sektor diskuterade det fortsatta arbetet med validering som ett verktyg för kompetensförsörjning, nu när Valideringsdelegationen avslutat sitt uppdrag och Myndigheten för yrkeshögskolan fått i uppdrag att driva utvecklingen vidare.

Värd för konferensen var Region Kronoberg. Utvecklingsdirektör Christel Gustafsson konstaterade inledningsvis att kompetensbrist är främsta hindret för tillväxt. Som företrädare för en region med hög företagsamhet ser hon varje dag hur strukturomvandling också kräver kompetensomvandling. Validering har en given roll i detta och hon uppmanade församlingen att ta tillfället i akt att tänka nytt och att göra saker ihop.

Önskade nationell strategi

18 000 branschvalideringar genomfördes mellan 2015 och 2018. Men också många inom ramen för till exempel behörighet och tillgodoräknande inom utbildning.

– Vi rör oss i rätt riktning. Jag är stolt, men inte nöjd, sa Elin Landell, tidigare kanslichef på Valideringsdelegationen.

Elin eftersökte en övergripande nationell strategi för validering och likaså att det regionala kompetensförsörjningsarbetet blev en grunduppgift. Annars såg hon en risk att frågan styckas upp eller bara drivs i projektform under ett par år. Hon föreslog därför förändringar både när det gäller reglering, organisering och finansiering.

Christer Bergqvist, enhetschef och ställföreträdande Generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) klev upp på scen och meddelade att myndigheten tagit stafettpinnen med ambitionen att inte tappa tempo mot målet att fler individer ska få sin kompetens validerad. Bland flera viktiga uppgifter nämndes behovet av att låta branschvalidering och utbildningsvalidering närma sig varandra samt öka rörligheten mellan yrkeshögskola och högskola/universitet. Vidare kommer MYH att tillsammans med Tillväxtverket stödja regionerna i kompetensförsörjningsfrågor samt inrätta ett råd med lämpliga parter för att diskutera valideringsfrågor.

Branscher drar nytta av varandra

Eftermiddagen ägnades åt parallella seminarier om hur branschvalidering fungerar i praktiken och inom ramen för vuxenutbildningen. Ledorden vid återsamlingen var vikten av att sätta validering i en vidare kontext och att göra saker tillsammans. Företrädare för olika branscher har exempelvis upptäckt hur de inte bara finner varandra inom branschen, utan också har stort utbyte mellan varandra. Frågan om kompetensförsörjning går utanför det egna hägnet.

Grannar har kommit långt

Dag två gav en utblick till våra nordiska grannar, varav flera i vissa avseenden kommit längre i sitt arbete än vi. Norge har exempelvis en nationell kompetensförsörjningsstrategi och även en digital karriärvägledningstjänst med möjlighet till stöd även via chat och e-post. Island har ett liknande system i form av ett utbildningscenter ägt av offentliga företrädare och arbetsmarknadens parter. Island har byggt in validering i vägledningen och har även uppsökande verksamhet ute på företag, för att nå individer i behov av rådgivning och insatser för att komma vidare i karriären.

Tillgodoräknande skapar luckor

Företrädare för Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet berättade om hur de arbetar med bedömning av reell kompetens för behörighet eller tillgodoräknande. Samverkan mellan olika lärosäten har förbättrats och i vissa delar jobbar de allt mer lika. Exempelvis delas mallar för kartläggning och självskattning och man försöker hitta sätt att kvalitetssäkra en gemensam metod. Men arbetet med ett centraliserat system försvåras till viss del av att varje lärosäte är en egen myndighet.

En annan utmaning är att om en individ kan tillgodoräkna sig vissa delar av en längre utbildning, så kortas ändå inte den totala utbildningstiden. ”Luckorna” som uppstår kan innebära problem för individen bland annat i relation till hur studiemedelssystemet är utformat.

Finansiering, karriärcentrum och uthållighet

Konferensen avslutades med ett panelsamtal mellan företrädare för Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Valideringsdelegationen 2015-2019, Region Kronoberg, Sydsvenska Handelskammaren och Företagarna.

Region Kronoberg och Sydsvenska Handelskammaren förenades i sin syn på att validering behöver bakas in som en viktig del i en strategi för kompetensförsörjning.

Valideringsdelegationen såg behov av att nå ut med information till individer om att validering är en rättighet, så att det blir mer efterfrågat.

MYH tyckte att frågan om finansieringsmodeller stod högt på listan över åtgärder som behöver komma på plats för att öka på möjligheterna att fler individer får sin kompetens validerad. Företagarna höll med om detta och efterlyste mer handling. Det gäller att börja göra saker och sedan eventuellt backa och rätta till. Skolverket hakade också på och förslog att de regionala nätverken utnyttjades ännu bättre, så att frågan om validering inte stannar på en övergripande organisatorisk nivå.

Företagarna föreslog, i likhet med exemplen från grannländerna, ett nationellt karriärscentrum. Detta hyllades av både Region Kronoberg och Skolverket.

Samtliga parter gladdes över den kraft och energi som nu finns i frågan om validering, inte minst sett till det stora intresse som konferensen tilldragit sig. MYH önskades avslutningsvis lycka till mot målet att få upp volymerna på validering med orden ”Håll i och håll ut!”

Läs mer om konferensen på Region Kronobergs hemsida här 
och på Nordiskt samarbete för vuxnas lärande (NVL) här

Läs om MYH:s samordningsuppdrag inom validering här

Läs Valideringsdelegationens slutbetänkande här