Sju tips för ett bättre ledningsgruppsarbete

Utredaren Anna Svensson jobbar med att kvalitetsgranska YH-utbildningar. Hon lyfter fram ledningsgruppens arbete som en nyckelfaktor för hög kvalitet.

Foto: Marlene Linder

En av de viktigaste slutsatserna i den senaste årsrapporten från Myndigheten för yrkeshögskolans enhet för kvalitetsgranskning- och utbildningsfrågor är att arbetet i en utbildnings ledningsgrupp är avgörande för framgång. Utredaren Anna Svensson ger myndighetens bästa tips på hur ledningsgruppens arbete kan stärkas.

Myndigheten har till uppdrag att granska kvaliteten i de utbildningar vi ansvarar för. Syftet med kvalitetsgranskningarna är att bidra till att utveckla kvaliteten i enskilda utbildningar utifrån det som uttrycks i regelverket.

- Målet är att alla utbildningar ska nå hög kvalitet och vi vill bidra till att de når dit, säger utredaren Anna Svensson som är en av dem som jobbat med enhetens årsrapport. 

Varje enskild utbildning inom yrkeshögskolan har en ledningsgrupp bestående av bland annat representanter från arbetslivet. I de flesta ledningsgrupper finns en bra bredd av personer som representerar olika arbetsgivare, stora som små. Enligt Anna Svensson är bredden av personer och kompetenser viktigt.

- Det är ledningsgruppen som skräddarsyr utbildningen så att den matchar arbetslivets behov. Då är det väldigt viktigt att de känner till i detalj vilken kompetens som efterfrågas. Det brukar fungera bäst när ledningsgruppen har en bra blandning. 

En ledningsgrupp behöver kontinuitet och närvaro. Enligt Anna Svensson finns det gott om tips och goda exempel att titta på för den som vill utveckla arbetet.

- Ledningsgruppsarbetet måste vara på riktigt för att det ska kännas meningsfullt. Tillåts ledamöterna sätta sig in i utbildningen ordentligt och ta sig en strategisk roll brukar även engagemanget och närvaron öka. Min erfarenhet är att det också leder till bättre resultat och högre kvalitet i utbildningen.

Tips från myndigheten:

• Blandad ledningsgrupp
En av yrkeshögskolans främsta styrkor är den nära kopplingen till arbetslivet. En bra balans av kompetenser och erfarenheter i ledningsgruppen är viktigt. Om alla i ledningsgruppen representerar samma typ av företag och yrkesroll bör man överväga att bredda kompetensen. 

• Lyft blicken och bli strategiska
Ledningsgruppens strategiska diskussioner och analyser bör utgå från två perspektiv. Det ena perspektivet handlar om ledningsgruppen som kravställare på vad utbildningen ska leverera och vilken kvalitet som utbildningen ska ha. Det andra perspektivet handlar om ledningsgruppen som beställare av den kompetens som utbildningen är tänkt att leda till. Om ledningsgruppen inte redan arbetar strategiskt bör den sträva efter att göra det.

• Viktiga möten
Meningsfulla och viktiga möten leder till högre närvaro. En framgångsrik metod som flera anordnare provat är att varje ledningsgruppsmöte har ett specifikt tema, t.ex. kursplaner eller LIA.

• Arbetsgrupper
Ibland är det svårt att få alla att känna ansvar för alla delar av ledningsgruppens arbete. Låt de som känner sig särskilt engagerade ta sig an en fråga inom ramen för en arbetsgrupp med fokus på t.ex. kvalitetsarbete.

• Utvärdera 
Ledningsgruppen utvärderar löpande utbildningen, men bör även komma ihåg att utvärdera sin egen insats. Vad har gått bra/dåligt och hur kan arbetet förbättras?

• Använd myndighetens kvalitetskriterier
Myndigheten har tagit fram kvalitetskriterier som tillsammans beskriver det som anses vara en utbildning med hög kvalitet. Det finns fyra kriterier som beskriver ledningsgruppens arbete. Dessa ger en bra förståelse för ledningsgruppens roll och ansvarsområde. Använd myndighetens diagnostiska självvärderingsverktyg för att arbeta med kvalitetskriterierna i ledningsgruppen. 

• Dialog med de studerande
Håll kontakten med och lär er av de studerande. Ledningsgruppen har allt att vinna på att i god tid lära känna sina framtida anställda.   

Vill du ha fler goda exempel och uppslag för diskussion?
Här hittar du hela rapporten.