Statsbidrag beslutat för grundutbildningar till kontakttolk inom folkbildningen

Foto: Scandinav

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om fördelning av statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen med utbildningsstart 2021.

Den 3 mars till den 1 april 2020 kunde folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen.

Statsbidraget är nu beslutat och här finner du listan över de beviljade utbildningarna för den sammanhållna utbildningen till kontakttolk.

Antal beviljade utbildningar

I ansökningsomgången har 7 anordnare beviljats totalt 13 utbildningsstarter av grundutbildningen med totalt 450 utbildningsplatser. Utbildningarnas första omgång startar under våren 2021.

Samtliga inkomna ansökningar bedömdes uppfylla krav och grundläggande förutsättningar för att beviljas statsbidrag men de ansökningar som har fått avslag har inte prioriterats på grund av konkurrens om statsbidrag.

Bedömning och beslut

I årets ansökningsomgång fick myndigheten in 11 ansökningar från 11 utbildningsanordnare. I ansökningsomgången har det varit möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om upp till två utbildningsstarter vilket gjort att årets ansökningar omfattar totalt 19 utbildningsstarter med totalt 600 deltagarplatser. 3 av dessa utbildningsstarter gällde utbildning med bunden studieform och 16 med distansupplägg.

Vid fördelningen av statsbidraget har myndigheten särskilt strävat efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas mot de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst.

Ansökningarna har även bedömts utifrån utbildningsanordnarens organisatoriska och pedagogiska förutsättningar, samt vilka tidigare erfarenheter anordnaren har av kontakttolkutbildningar. Utbildningens upplägg måste säkerställa att de deltagare som går utbildningen har möjlighet att nå utbildningens uppsatta mål.

Det finns ett stort nationellt behov av kontakttolkar. Behovet är dock mycket större än den möjlighet myndigheten har att bevilja utbildningar utifrån bemyndiganderam och budget.

Om grundutbildningen till kontakttolk

Den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk är en eftergymnasial utbildning som bedrivs av folkhögskolor och studieförbund inom folkbildningen. Syftet med utbildningen är att utbilda professionella kontakttolkar för samhällets behov.

En kontakttolk tolkar mellan enskilda personer, som inte behärskar svenska, och representanter för svenska myndigheter, socialkontor, arbetsförmedlingar och inom sjukvården och rättsväsendet.

Kontakt

För frågor kring ansökan kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller e-posta tolk@myh.se.