Stödmaterial för distansundervisning

MYH har tagit fram ett stödmaterial till utbildningsanordnare för att kunna ställa om till att bedriva utbildning på distans med anledning av det nya coronaviruset

I vanliga fall är myndighetens definition av distansutbildning att lärare och studerande i huvudsak är åtskilda i tid och rum. Den studerande ska i stor utsträckning ha möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen på den tid och plats som den studerande själv väljer. Men med anledning av det nya coronaviruset bör undervisningen i yrkeshögskolan bedrivas med så få fysiska kontakter som är möjligt. Även genomförande av examinationer behöver ske på distans.

Stödmaterialet riktar sig till anordnare som bedriver utbildningar med alla typer av utbildningsupplägg – från utbildning med traditionell fysisk närvaro på heltid till mer flexibla utbildningsupplägg där merparten av undervisningen redan stöds av modern teknik för distansundervisning. Med detta stödmaterial hoppas vi kunna bidra till omställningen till utbildningsupplägg utan fysiska träffar. Observera att materialet är tillämpligt för alla utbildningsformer som MYH ansvarar för, även om det specifikt hänvisas till YH i underlaget.

Med anledning av det nya coronaviruset är det en extraordinär situation. Myndigheten vill understryka att det är bättre att tekniken för att bedriva undervisning på distans är enkel men lätt att förstå och pålitligt – än att den är avancerad men inte helt användarvänlig eller pålitlig.

Tilllsynsperspektiv 
I anslutning till stödmaterialet publicerar vi även tillsynsperspektiv på de anpassningar som sker med anledning av coronaviruset. 

Distansundervisning för personer i behov av extra stöd
I bilagorna nedan finner du info kring vad som är viktigt att tänka på för studerande i behov av särskilt pedagogiskt stöd. Vi länkar även vidare till tips kring hur distansundervisning kan tillgängliggöras och anpassas för att underlätta inlärning och kunskapskontroller för alla studerande.

Länkar till resurser
Skolahemma - en resurs som tas fram i samarbete mellan Skolverket, RISE, SKR, UR och EdTech-branschen för hur man kan planera och organisera sig. Uppdateras löpande.

Forskningsbaserat stöd vid onlineundervisning

Edtechkartansystemkarta över det svenska edtech-landskapet med inriktning på skolväsendet

Rätt från början - tips för inkluderande distansutbildning

UR - anpassad utbildning på distans

Folkhälsomyndigheten - Folkhälsomyndighetens råd under Covid-19

CSN - information från Centrala Studiestödsnämnden om vad som gäller angående studiemedel

MSB – Att upprätthålla verksamhet - Sida från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap om hur man upprätthåller verksamhet vid störningar

Tips för att minska belastningen - Swedish Edtech Industry