Uppföljning av schablonnivåer för statsbidrag inom yrkeshögskolan

Myndigheten kommer med start denna vecka att följa upp schablonbelopp.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statsbidrag till utbildningsanordnare som bedriver yrkeshögskoleutbildning. Statsbidraget bestäms till ett schablonbelopp per årsstudieplats för varje utbildning och utbetalas halvårsvis för det antal studerande som bedriver studier på respektive utbildning. En schablonmodell för statsbidraget innebär att det finns ett behov av att följa upp att de belopp som används ligger på en rimlig nivå i förhållande till utbildningarnas faktiska kostnader. Myndigheten har därför beslutat att genomföra en sådan uppföljning i ett urval av utbildningar. 

Genomförande 

Uppföljningen kommer att ske genom en granskning av utbildningsanordnarens faktiska kostnader för genomförandet av en specifik utbildningsomgång. Myndigheten har valt att anlita revisionsföretaget Ernst & Young AB för utförandet av denna granskning. De utbildningar som finns med i urvalet kommer att kontaktas för uppföljning med start denna veckan (vecka 48).

Resultat

Resultaten från denna uppföljning kommer att användas som underlag för en övergripande bedömning av nivåerna på de schabloner som tillämpas för statsbidrag. Observera att detta inte är en tillsyn och de uppgifter som ni lämnar kommer inte att leda till några krav på återbetalning av statsbidrag från myndighetens sida.