9 000 platser på korta YH-utbildningar

Digitaliseringen är en viktig trend som präglar allt fler områden av arbetslivet och därför också stora delar av utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan.

Foto: Emilia Jiménes Bergmark (Bredda bilden)

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan som en kort yrkeshögskoleutbildning. Intresset från arbetsliv och utbildningsanordnare har varit mycket stort och myndigheten tog emot 667 ansökningar från 137 utbildningsanordnare.

Konceptet korta utbildningar i yrkeshögskolan introducerades 2020 och syftet är att stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning samt bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet. Utbildningarna är till för den som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet, gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. Utbildningarna ska präglas av flexibilitet avseende studietakt och studieform och kunna genomföras parallellt med ett arbete. 

Av de totalt 667 inkomna ansökningarna om att bedriva korta YH-utbildningar myndigheten beviljat 109 ansökningar. Sett till antalet utbildningsplatser/studerandeplatser rör det sig om 9 024 platser, fördelat på 2 938 platser för 2021 och 6 086 platser för 2022. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud av korta utbildningar 13 461 platser med slutår 2021 och framåt. Besluten i denna ansökan omfattar perioden från beslutsdatum 2021 till och med 30 juni 2023.

Nytt för i år var att det även var möjligt för utbildningsanordnare som inte tidigare har bedrivit yrkeshögskoleutbildning att ansöka. I samband med ansökan gjordes en prövning av om utbildningen kan ingå i yrkeshögskolan. Andra nyheter är att ansökan denna gång skedde via webbansökan i Mina sidor samt att det arbetsliv som ställt sig bakom ansökningarna har fått bekräftat det i ansökan.

Vid detta ansökningstillfälle prioriterades utbildningar inriktade mot framtida behov av kompetens inom digitalisering, automatisering, energieffektivisering och klimatomställning. Flest utbildningar beviljades inom digitalisering med uppskattningsvis 40 procent. Här finns exempelvis utbildningar inom robotic process automation (RPA), smart underhåll och smarta elnät, men även utbildningar i välfärdsteknik inom vård och omsorg och ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet.

Det är stor spridning avseende utbildningslängd, bland de beviljade utbildningarna finns allt från de som motsvarar en veckas studier till närmare ett halvår. De flesta utbildningarna omfattar sex veckor.

Utbildningsanordnare kan ta del av sina digitala beslut i Mina sidor (tänk på att du måste vara inloggad för att kunna se informationen).

Information till utbildningsanordnare med beviljad yrkeshögskoleutbildning finns i guide på Mina sidor.

Resultat för ansökningsomgång 2021