Enhetschefen om den nya ansökningsomgången

Foto: Johan Lindahl

– Yrkeshögskolan har genomgått en kraftig expansion och dubblerat antalet utbildningsplatser sedan 2014. Nu har vi nått en ny nivå och är i mål med expansionen. Det innebär ökad konkurrens för de anordnare som vill ansöka om att få bedriva YH-utbildning, säger Jenny Twana, chef för Enhet ansökan och analys, om förutsättningarna i årets ansökningsomgång.

Igår öppnade årets ansökningsomgång för yrkeshögskolan. Eftersom utbudet av utbildningsplatser ökat ordentligt de senaste åren råder det hård konkurrens om statsmedlen.

-  Myndighetens initiala beräkningar ger att cirka 11 500 platser kommer att kunna beviljas för start 2022, att jämföra med de 14 000 platser för start 2021 som beviljades i förra ansökansomgången, säger Jenny Twana. Yrkeshögskolan ska kunna svara upp mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft vilket gör att vi bedömer ansökningar från såväl tidigare genomförda utbildningar som helt nya. Att ha en pågående utbildning är inte en garanti för att få nya omgångar beviljade.

Förutsättningarna inför årets ansökningsomgång innebär att konkurrensen hårdnar. Störst chans att bli beviljade har de ansökningar som bäst svarar upp mot de krav som ställs i förordningen om yrkeshögskolan.

- Som grund för en god fördelning utifrån arbetslivets behov, ligger de analyser som myndigheten gör av arbetslivets behov, och då behöver vi även ta hänsyn till det utbud som redan finns i form av pågående och redan beviljade utbildningar, säger Jenny Twana. Syftet med fördelningen vid en konkurrenssituation är att få en god effekt av de medel som finns att fördela. Därför sker jämförelser mellan enskilda ansökningar främst inom utbildningsområden och mot närliggande utbildningsinriktningar.

Myndigheten har, via regeringens regleringsbrev, i uppdrag att minska andelen outnyttjade platser inom yrkeshögskolan. Det innebär att utbildningsanordnare behöver ha en realistisk beräkning av antalet platser som söks.

-  Ansökningar gällande pågående utbildningar som söker betydligt fler platser än vad föregångaren har lyckats fylla kan få sänkt antal platser om utbildningen beviljas, säger Jenny Twana.  

I regleringsbrevet framgår också att myndigheten ska vidta åtgärder för att öka andelen examinerade inom de utbildningar som har en lägre examensgrad än genomsnittet.

- Alla utbildningsanordnare behöver arbeta för att behålla studerande i högre grad, säger Jenny Twana. Inom vissa utbildningar ser vi stora avhopp och beslut om beviljande av dessa utbildningar kan komma att påverkas av föregångarens statistik. Detsamma gäller för utbildningar där examensgraden är låg i jämförelse med andra utbildningar inom området.

Avslutningsvis påpekar enhetschefen även att den hårda konkurrensen gör det svårare för ansökningar till utbildningar som inte är i fas för omsök att bli beviljade, dvs om utbildningen har omgångar kvar för start under de kommande åren, kommer myndigheten att kunna bevilja en ny ansökan enbart om särskilda skäl föreligger. Det är myndigheten som bedömer vad som är att anse som särskilda skäl i varje enskilt fall.

Ansökan om att bedriva YH-utbildning med statsbidrag stänger 21 juni och beslut meddelas i januari 2022.

Mer om hur du gör för att ansöka 

Så bedöms din ansökan