GD har ordet: Att bedriva en YH-utbildning är att bidra till en bra utveckling!

YH har en stor betydelse och tillsammans bidrar vi genom arbetet med utbildningsformen även till det internationella arbetet med Agenda 2030.

Att bedriva en yrkeshögskoleutbildning är ett viktigt bidrag i sig. Du bidrar till att individer får en möjlighet att lära nytt och därmed skapa sig nya möjligheter i sitt eget liv. Här finns också möjligheten att lämna traditionella utbildningsval, att karriärväxla och att utnyttja sin potential oavsett bakgrund.

Du bidrar ytterst påtagligt till arbetslivets kompetensförsörjning. Examinerade studerande kan nästan momentant bidra till ett företags, en offentlig verksamhets eller en branschs förutsättningar att klara sina åtaganden eller genomföra sina affärsplaner.

Men att bedriva utbildning har flera dimensioner, tänker jag. Det handlar också om att det skapas arbetstillfällen hos anordnarna. En utbildning omsätter ett antal kronor som bidrar till den ekonomiska utvecklingen, både lokalt och på en mer övergripande nivå.

Kompetenser från yrkeshögskolan skapar möjligheter för organisationer att utvecklas och – för att ta till stora ord – påverkar näringslivets möjligheter att konkurrera på en global marknad. De som studerat inom yrkeshögskolan bidrar också till en dynamik på arbetsmarknaden genom högre kompetensnivåer som leder till rörelse på arbetsmarknaden. Du bidrar till att samhällsekonomin fortsätter att kunna utvecklas, och att viktiga samhällsfunktioner kan finansieras.

Om man tar till ännu större ord, så bidrar yrkeshögskolan till landets demokratiska utveckling. Utbildningarna bygger på och förmedlar grundläggande demokratiska värderingar. De är en viktig del i att bygga en gemensam kärna, som handlar om hur vi bör agera som individer, grupper och i samhället i stort. Utbildning är en viktig struktur i samhällsbygget och utbildningens resultat/utfall har betydelse på flera nivåer.

Det finns ytterligare en dimension: att yrkeshögskolan bidrar till utvecklingen när det gäller klimat- och energiomställningen, cirkulär ekonomi och i strukturomvandlingen när det gäller digitalisering i vid mening. Snabbheten i att förändra utbildningens innehåll utifrån arbetslivets behov är därvidlag mycket ändamålsenlig. Det ställer krav på att anordnare, arbetsliv och myndigheten kan identifiera kompetensbehov och bedöma deras relevans på kort- och medellång sikt.

Detta blev en text som visar på yrkeshögskolans stora betydelse, och vad vi som arbetar med den är en del av. Texten blev också en utgångspunkt för att beskriva hur vi tillsammans bidrar i det internationella arbetet med Agenda 2030 – om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Sträck på ryggen. Känn stolthet. Vi bidrar på många sätt till en bra utveckling!

Och ha en bra sommar!

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan