"Granskningarna leder till förbättrad kvalitet"

Utbildningsanordnare som prioriterar kvalitetsarbetet och gör ständiga förbättringar når högre kvalitet och bättre resultat. Det menar utredarna Anna Svensson och Olof Elander som gjort de senaste årsrapporterna från Myndigheten för yrkeshögskolans enhet för kvalitetsgranskning- och utbildningsfrågor.

Myndigheten har till uppdrag att granska kvaliteten i de utbildningar vi ansvarar för. Syftet med kvalitetsgranskningarna är att bidra till att utveckla kvaliteten i enskilda utbildningar utifrån det som uttrycks i regelverket. Målet är att alla utbildningar ska nå hög kvalitet.

- Kvalitetsarbetet bör genomföras i återkommande faser av planering, genomförande, utvärdering och förbättring. Det ska vara utformat både för att åtgärda brister men också leda till ständiga förbättringar och då krävs engagemang från både anordnare och ledningsgrupp/styrelse, säger utredaren Olof Elander.

För att en utbildnings ledningsgrupp/styrelse ska kunna vara den strategiska ledning det är tänkt behöver de ofta kompletterande underlag utöver studerandeenkäter och resultat. För att kunna se var förbättringspotentialen finns krävs ett bra kvalitetsarbete och en gedigen dokumentation anser utredarna.

- Uppgifter från uppföljning och utvärdering bör analyseras och ligga till grund för åtgärder. Det behövs bra underlag som gör att ledningsgruppen förstår vilka insatser som behövs för att utbildningens effekt ska förbättras ytterligare, säger Anna Svensson.

Värdegrundsarbetet är en fråga om kvalitet
En viktig del i kvalitetsarbetet är värdegrundsarbetet. De båda utredarna påpekar att det inte ska uppfattas som något separat från kvalitetsarbetet.

- Värdegrundsfrågorna är viktiga för kvaliteten på utbildningen. Myndigheten vill se att anordnarna arbetar med jämställdhet, mångfald och likabehandling inom ramen för det ordinarie kvalitetsarbetet, säger Anna Svensson.

På de allra flesta utbildningarna som myndigheten har granskat 2020 fungerar detta. Men i vissa utbildningar kan arbetet med jämställdhet utvecklas – inte minst vad gäller hur utbildningar kan bidra till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval.

Kvaliteten förbättras
Förra året gjorde myndigheten uppföljande granskningar på 166 YH-utbildningar och åtta konst- och kulturutbildningar. Resultaten i de uppföljande granskningarna har varit goda.

- Nu kan vi se att kvalitetsgranskningarna leder till förbättrad kvalitet på utbildningarna. På så gott som alla uppföljande granskningar kan vi se att det vidtagits åtgärder för att stärka kvaliteten på utbildningen. Det är imponerande, inte minst med tanke på att det varit ett tufft år med anledning av pandemin, säger Olof Elander.

Sex tips för ett bättre kvalitetsarbete
1. Se till att kvalitetsarbetet genomförs i återkommande faser av planering, genomförande, utvärdering och förbättring.
2. Uppgifter från uppföljning och utvärdering bör analyseras och ligga till grund för åtgärder. Kvalitetsarbetet bör vara utformat för att både åtgärda brister och leda till långsiktig förbättring.
3. Återkoppla beslutade åtgärder inom ramen för kvalitetsarbetet till berörda parter i utbildningen, exempelvis de studerande.
4. Börja med en ordentlig kartläggning så att ni vet var ni står. Använd gärna myndighetens självvärderingsverktyg (publiceras för konst- och kulturutbildningar 2021).
5. Integrera värdegrundsarbetet i det ordinarie kvalitetsarbetet. Jämställdhet och breddad rekrytering är en fråga om kvalitet.
6. Våga lära och göra nytt. Ta tillvara på det ni lär er och utveckla utbildningen för bättre effekt och resultat.

Kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan 2020

Kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar 2020