ESF-projekt Valideringslyft har gått in i genomförandefas

Foto: Scandinav

Den 4 maj hölls ett uppstartsmöte där projektdeltagarna i samtliga 21 regioner deltog. Under mötet redovisades resultatet av projektets inledande analys- och planeringsfas. Samtidigt markerade mötet starten för genomförandefasen.

Myndighetens generaldirektör Thomas Persson hälsade välkommen och betonade vikten av en sammanhållen struktur för validering på alla nivåer, både nationellt, regionalt och lokalt. Validering – för att erkänna all kompetens, även den som inte finns på pränt – är en viktig del för både omställning, livslångt lärande och kompetensförsörjning. Inte minst viktigt är behovet i ljuset av den rådande pandemin.

Samverkan ger styrka

Både generaldirektören och projektägare Christer Bergqvist uttryckte glädje över att samtliga regioner tagit chansen att delta i projektet eftersom utvecklingen av valideringsområdet kräver samverkan mellan olika nivåer och över regionsgränser.

Verktyg för regionala handlingsplaner

Därefter följde en sammanfattning av intervjuer med samtliga 21 regioner samt resultatet av en enkät i syfte att inventera informationsmaterial och behov. 

Ett av projektets huvudmål, att utveckla ett kartläggningsverktyg i syfte att ta fram regionala handlingsplaner, går som planerat. Regionerna kan börja arbeta i verktyget under hösten, för att efter årsskiftet omsätta resultatet i konkreta åtgärder.

Nulägesbild nationellt och regionalt

Tillväxtverket redovisade resultatet av sitt uppdrag under 2018–2020 att stödja regionerna i utvecklingen av kompetensplattformar, där validering är en bärande del.

Deltagarna fick även en första inblick i en rapport som ger en nulägesbild och sammanfattar antalet genomförda valideringar de senaste åren, nationellt och regionalt inom både utbildning och arbetsliv. Rapporten har tagits fram inom ramen för myndighetssamverkan inom arbetslivets kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Avslutningsvis fick deltagarna en genomgång av administrativa rutiner och en bild av projektets nästa steg. ESF-projektet Valideringslyft avslutas den sisa december 2022.

Läs ett längre referat från uppstartsmötet den 4 maj här

Läs mer om ESF-projektet Valideringslyft här