Statsbidrag beslutat för grundutbildningar till kontakttolk inom folkbildningen

Foto: Scandinav

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu fattat beslut om fördelning av statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen med utbildningsstart 2022.

Den 25 februari till den 25 mars 2021 kunde folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen.

Statsbidraget är nu beslutat och här finner du listan över de beviljade utbildningarna för den sammanhållna utbildningen till kontakttolk.

Antal beviljade utbildningar

I ansökningsomgången har åtta anordnare beviljats totalt 13 utbildningsstarter av grundutbildningen med totalt 460 utbildningsplatser. Detta motsvarar alla ansökta platser. Utbildningarnas första omgång startar under våren och hösten 2022.

Samtliga inkomna ansökningar bedömdes uppfylla krav och grundläggande förutsättningar för att beviljas statsbidrag.

Bedömning och beslut

I årets ansökningsomgång fick myndigheten in åtta ansökningar från åtta utbildningsanordnare. I ansökningsomgången har det varit möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om upp till två utbildningsstarter vilket gjort att årets ansökningar omfattar totalt 13 utbildningsstarter med totalt 460 deltagarplatser. En av dessa utbildningsstarter gällde utbildning med bunden studieform och tolv med distansupplägg.

Vid fördelningen av statsbidraget har myndigheten särskilt strävat efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas mot de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst.

Ansökningarna har även bedömts utifrån utbildningsanordnarens organisatoriska och pedagogiska förutsättningar, samt vilka tidigare erfarenheter anordnaren har av kontakttolkutbildningar. Utbildningens upplägg måste säkerställa att de deltagare som går utbildningen har möjlighet att nå utbildningens uppsatta mål.

Om grundutbildningen till kontakttolk

Den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk är en eftergymnasial utbildning som bedrivs av folkhögskolor och studieförbund inom folkbildningen. Syftet med utbildningen är att utbilda professionella kontakttolkar för samhällets behov.

En kontakttolk tolkar mellan enskilda personer, som inte behärskar svenska, och representanter för svenska myndigheter, socialkontor, arbetsförmedlingar och inom sjukvården och rättsväsendet.

Kontakt

För frågor kring ansökan kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller e-posta tolk@myh.se.