Tummen upp för YH i granskning

Foto: Jonas Bilberg Bredda Bilden

Yrkeshögskolan lever i stort upp till riksdagens intentioner och Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet bidrar till detta. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

Tidigare idag presenterade Riksrevisionen en granskning av yrkeshögskolan. Resultatet visar bland annat att YH-studerande har en bättre inkomst och sysselsättningsutveckling efter utbildningen än liknande individer som inte har studerat på en YH-utbildning. Riksrevisionen bedömer utifrån detta och andra iakttagelser som gjorts inom granskningen att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) arbetar på ett sätt som gör att utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden kommer till stånd. Till exempel är en förutsättning för att en utbildning ska få statsbidrag att den utformas och bedrivs i nära samverkan med det lokala arbetslivet. MYH ställer också krav på utbildningsanordnare att redan vid ansökan ange om de kan ordna LIA-platser till alla studerande. Vidare är myndighetens kvalitetsgranskning utformad på ett sätt som stöder kvalitetsutvecklingen och granskar att det nära samarbetet mellan arbetsliv och utbildning fungerar.  

- Granskningen har visat att yrkeshögskolan i stort lever upp till riksdagens intentioner och att myndighetens arbete är ändamålsenligt. Det är naturligtvis ett mycket positivt resultat och vi välkomnar de konstruktiva förslag till förbättring som Riksrevisionen har presenterat, säger Myndigheten för yrkeshögskolans GD Thomas Persson.  

Handläggningen av ansökningar från utbildningsanordnare är ett av de områden där Riksrevisionen lämnar förslag på förbättring.  

- Riksrevisionen ser att processen för urval av utbildningar kan effektiviseras. Arbetet med att öka tydlighet och transparens i vilka utbildningar som beviljas statsbidrag och vilka som inte beviljas kommer att fortsätta, säger Thomas Persson. Vi arbetar sedan något år med att göra en större översyn av processen för att bland annat öka tydligheten i vilka bedömningar som myndigheten gör.  

Granskningen visar också att Myndigheten för yrkeshögskolan saknar ett tillräckligt systematiskt arbete för att hantera potentiella jävssituationer och motverka hot mot oberoende.  

- Jag uppfattar det som att de rutiner vi följer också bör dokumenteras i en policy, säger Thomas Persson. Det är viktigt att det inte finns några tveksamheter i hur vi hanterar potentiella jävssituationer när individer flyttar från en anordnare till myndigheten. 

Riksrevisionen rekommenderar dessutom regeringen att ta initiativ till att utreda förutsättningarna för en gemensam administration av antagningen till yrkeshögskolan. Enligt Thomas Persson är det en fråga som utbildningsanordnarna efterfrågat och som skulle effektivisera det lokala arbetet på olika sätt. 

Yrkeshögskolan fungerar i stort sett väl men förbättringspotential finns | Riksrevisionen