Förmåner och villkor

Individuell lönesättning

Som medarbetare får du individuell lön. Lönen bestäms utifrån sakliga grunder så som ansvar, arbetets svårighetsgrad, samt din skicklighet och ditt resultat. 

Flexibla arbetstider

Våra medarbetare har möjlighet till flexibel arbetstid. Det innebär att arbetstiden kan anpassas utifrån verksamhetens krav och dina individuella behov. 

Semester

Vi erbjuder längre semester än de flesta andra arbetsgivare. Hur många semesterdagar du har avgörs av din ålder. Till och med det år arbetstagaren fyller 29 år har du rätt till 28 semesterdagar per år. Från och med det år du fyller 30 år har du rätt till 31 dagars semester. Från och med det år du fyller 40 år har du rätt till 35 semesterdagar per år. Som medarbetare på Myndigheten för yrkeshögskolan har du rätt till betald semester redan under ditt första år som anställd. 

Kompetensutveckling

Tillsammans med enhetschefen diskuterar varje medarbetare hur dennes kompetens ska tillvaratas och utvecklas för att stödja verksamhetens utveckling. Planen tas fram i dialog mellan medarbetare och chef. 

Introduktion

Alla våra nya medarbetare erbjuds ett individuellt anpassat introduktionsprogram. Det kan ske både individuellt och i grupp. 

Friskvård

Vi värnar om våra medarbetares hälsa för ett hållbart arbetsliv och erbjuder därför en friskvårdstimme i veckan för fysisk aktivitet på arbetstid. Alla medarbetare får också 2500 kr i friskvårdsbidrag varje år. 

Om du blir förälder

Vid föräldraledighet erbjuder vi ett föräldrapenningtillägg på 10 procent utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut. Om din månadslön är högre än 37 000 kronor får du dessutom 90 procent på den del av lönen som ligger över 37 000 kronor.

På Myndigheten för yrkeshögskolan har du även möjlighet att arbeta deltid till och med utgången av det skolår ditt barn fyller 12 år. 

Möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag

Myndigheten för yrkeshögskolan ger dig möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag. Exempelvis vid läkarbesök, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral samt för blodgivning. 

Ersättning för läkarvård och läkemedel

Du har möjlighet att få ersättning för vissa läkarbesök, samt för läkemedel. 

Restidskompensation

När du reser utanför ordinarie arbetstid kompenseras du i form av ledighet eller ekonomisk kompensation.

Policydokument