Organisation

Organisationsschema Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan är en enrådighetsmyndighet som leds av generaldirektören som är myndighetschef. Myndigheten har kontor i Västerås och Hässleholm.

Myndigheten leds av generaldirektör Thomas Persson och har ungefär 100 anställda.

I Västerås finns enheterna för Analys och ansökan, Utbildningsfrågor, IT samt Rättsenheten. I Hässleholm finns enheterna för Tillsyn samt Kvalitetsgranskning och studiedokumentation. Enheterna för Kommunikation samt Planering och uppföljning är fördelade på båda kontoren.

Knutet till myndigheten finns fyra rådgivande organ: 

  • Insynsrådet, som följer verksamheten och ger råd till generaldirektören.
  • Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd, som bistår med information inom yrkeshögskoleområdet.
  • Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar, som bland annat ska lämna förslag till myndigheten på vilka högskoleförberedande konstnärliga utbildningar som ska beviljas statligt stöd.
  • Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer, som ska bistå myndigheten med underlag inför beslut om vilken SeQF-nivå en kvalifikation motsvarar.