Enheter

Myndigheten för yrkeshögskolan är organiserad i nio enheter. Här kan du se vilka som är deras huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Enheten för analys och ansökan

Chef: Jenny Twana
Enheten ansvarar för att hantera de analyser och det arbete samt beslutsfattande som behövs för tillkomst av utbildningar. Enheten hanterar även frågor som rör administration av pågående utbildningar.

Enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor

Chef: Inger Nordahl
Enheten bidrar till utbildningsanordnarnas arbete med att ha hög kvalitet och goda resultat på pågående utbildningar, från start till slut. Detta innefattar att svara för olika former av kvalitetsgranskning av utbildningar och anordnarnas kvalitetsarbete, samt för stöd och stimulans till anordnarna när det gäller kvalitet och utveckling.

Enheten för tillsyn och studiedokumentation

Chef: Rafal Tomaszewski
Enheten ansvarar för att utföra tillsyn av utbildningarna inom myndighetens ansvarsområde. Enheten ansvarar även för ett register över uppgifter om de studerande och deras resultat, betyg och examina inom de olika utbildningsformerna som MYH arbetar med.

Enheten för arbetslivets kompetensförsörjning

Chef: Christer Bergqvist
Enheten ansvarar även för övergripande frågor rörande arbetslivets kompetensförsörjning, bland annat myndighetens roll som nationell samordningspunkt för EQF, mobilitetsfrågor inom EU och branschvalidering. Enheten ansvarar även för övergripande valideringsfrågor och samordnar internationella frågor och internationella studiebesök.

Enheten för planering och uppföljning

Chef: Eva-Lena Kopparvik
Enheten ansvarar för arbetet med myndighetens verksamhetsstyrning. I verksamhetsstyrningen ingår planering och uppföljning av såväl verksamhet som ekonomi.

Enheten för rättsfrågor

Chef: Carina Larsson
Enheten ansvarar för tolkning och följer tillämpningen av de författningar som gäller för myndigheten och dess verksamheter och tillhandahåller samlad information om myndighetens föreskrifter, allmänna råd och principiella rättsliga bedömningar som riktar sig till huvudmän/utbildningsanordnare. Enheten ansvarar även för diarieföring och arkivering, externa remisser samt upphandling.

Enheten för kommunikation

Chef: Jenny Sörby
Enheten ansvarar för den interna och externa kommunikationen på MYH. Enhetens huvudansvar är att tillgängliggöra information och kunskap om myndighetens olika verksamhetsområden. Inom enheten finns även funktionen anordnarstöd som arbetar med att främja utvecklingen av och kvaliteten i utbildningarna inom de olika utbildningsformerna.

Enheten för IT

IT-ansvarig: Per-Johan Alfredsson
Enheten ansvarar för myndighetens IT-stöd och arbetar med support, drift, förvaltning och utveckling inom IT.

Enheten för personalfrågor  

Chef: Lena Karlsson
Enheten ansvarar för myndighetens HR-frågor.