Budgetpropositionen och ansökningar till YH

Denna gång tänker jag skriva om något annat än corona/covid. Det har varit starkt fokus på distansundervisning, distansstöd, extra platser i YH och försök med YH-flex under våren och sommaren – allt utifrån rådande omständigheter (som man säger nuförtiden). Här följer en kort information om det i budgetpropositionen som rör myndighetens verksamhet och lite statistik från inkomna ansökningar i stora YH-ansökan.

Fortsatt expansion YH

I budgetpropositionen för 2021 med plan för åren 2021-2023 föreslås en fortsatt utbyggnad av yrkeshögskolan. Det handlar om ytterligare 172 miljoner kronor 2021, 480 miljoner år 2022 och 475 miljoner år 2023. Detta är tillägg till de expansionsbeslut som redan har fattats. Vad innebär detta i praktiken?

Förslaget innebär att expansionen om 50 procent under åren 2018-2022 genomförs enligt den plan som regeringen redovisat tidigare. 

Förslaget innebär också en ytterligare expansion. Ett sätt att beskriva nivån är att den tillfälliga ökningen till följd av pandemin år 2020-2022 ligger kvar framöver. 

Ett annat sätt: Jämfört med 2017 innebär förslagen för 2022 och 2023 totalt en ökning av volymen i YH med 75 procent.Ett tredje sätt, som är det som står i propositionen: Detta innebär en fördubbling av YH jämfört med 2014.

Vad betyder då detta för hur många utbildningar och platser som kan beviljas i januari 2021? Svaret är, som vanligt, att det är två faktorer som påverkar antalet platser som kan beviljas. Det ena är budgetramen och det andra är den faktiska nyttjandegraden. Budgetramen beslutas av riksdagen i december och resulterar i ett regleringsbrev för MYH som kommer precis före jul. Hur väl anordnarna nyttjar beslutade platser brukar vi få koll på i månadsskiftet oktober-november, men i år – med de extra platserna och de nya kurserna/kurspaketen – så kommer vi inte att kunna få samma koll förrän i december-januari. Slutsatsen är att vi inte kommer att kunna ge en tydlig information om antal platser som ska beslutas under hösten. Vi räknar dock att kunna ge en preliminär information senare under hösten.

Antagning YH

Universitets- och högskolerådet (UHR) får extra medel för att utveckla betygsdatabasen BEDA, så att anordnarna i yrkeshögskolan med flera får tillgång till de sökandes betygsuppgifter. Syftet är att underlätta antagningsarbete för YH-anordnarna. Vi kommer att etablera kontakt med UHR, och får återkomma till en möjlig tidsplan i detta arbete. Vi vet inte idag om detta arbete tar månader eller år.

Korttidsarbete

Regeringen föreslår också förändringar i regelverket för och finansiering av korttidsarbete, i syfte att stimulera till kompetensutveckling.

1337-1421-1208-1106-1097-1482

Vid midnatt den 14 september så stängdes årets stora YH-ansökan. Vi kunde i förväg se att antalet påbörjade ansökningar var större än tidigare år. Det skulle troligen bli fler ansökningar än de två senaste årens ca 1100 ansökningar. Högst antal var det 2016 med 1421 stycken. I rubriken ser du antalet inkomna ansökningar de senaste sex åren.

Resultatet i år blev alltså 1482 ansökningar. Fler än de senaste åren och i nivå med 2016. Det är en ökning med över 30 procent jämfört med förra året. En tolkning av detta är att det finns ett stort behov av kompetens inom arbetslivet av yrkeshögskoleutbildning. Det kan ha påverkats av pandemin samt att regering och riksdag beslutat om en kraftig expansion av antalet utbildningsplatser. Kanske kan en förenklad ansökan – färre uppgifter att lämna och mer digitaliserat handhavande – förklara en del av ökningen? Återkom gärna med din förklaring till thomas.persson@myh.se!

När det gäller fördelningen på utbildningsområden så ser vi att de flesta har fler ansökningar. Områden som har ungefär samma antal ansökningar som förra året är Frisk- och kroppsvård, Hotell-restaurang-turism, Journalistik och information, Juridik samt Lantbruk-djurvård-trädgård-skog-fiske. Antalet ansökningar till Teknik och tillverkning ökar med över 50 procent, vilket är glädjande utifrån att vår omvärldsanalys visar på stora behov inom det området. Samma nivå på ökningar syns på Kultur, media och design, Säkerhetstjänster samt Samhällsbyggnad och byggteknik.Nu pågår arbetet med att koda in ansökningarna i våra IT-stöd, och sedan läsa och bedöma ansökningarna. Planen är att fatta besluten i mitten av januari 2021.

Bedömningsarbetet går till på samma sätt som förra året, i allt väsentligt. Jag återkommer lite längre fram med planerade förändringar inför nästa stora ansökningsomgång.

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan