En sak är säker - ingen tombola!

Nu har jag varit på Myndigheten för yrkeshögskolan i snart tre år. Jag har följt arbetet med den stora ansökningsomgången inom YH på armslängds avstånd. Sett hur ansökningarna kommit in och prövats - utifrån det regelverk som riksdag och regering beslutat om samt myndighetens egna föreskrifter, anvisningar och handböcker för att säkerställa en korrekt och rättssäker hantering.

Ibland när jag möter utbildningsanordnare så uttrycker ni upplevelsen att ha varit med om YH-tombolan. Ni var en av, inte bara de dryga 1 300 ansökningarna, utan en av de 90 procent som inte fått avslag med motivet att ansökan inte uppfyller de formella kraven. Upplevelsen, för detta kan  ni ju normalt inte veta, var att ni dessutom ingick i den grupp om ungefär 50-60 procent som myndigheten bedömde som utbildningar som skulle kunna ingå i YH. Kanske var  ni till och med bland de cirka 35-40 procent som i slutfasen hade bedömts som utbildningar med mycket hög potential. Men i slutändan har myndigheten valt ut  25-30 procent, och ni var inte bland dem. Det är självklart att ett sådant besked bidrar till besvikelse! Men, i många fall, också till ett jävlar anamma! Nästa år ska vi visa dem!

Tyvärr finns det också anordnare som skickar in samma ansökningar år från år. Man får sitt avslagsbeslut. Och förbereder sedan för att skicka in samma ansökan en gång till. Den typen av ansökningar vill vi naturligtvis inte ha. De tar bara tid, i onödan. För oss alla inblandade. Det kommer också ansökningar där det är uppenbart att de som skickar in dem inte läst anvisningarna. Inte heller dessa bör vara välkomna, eftersom vi vill använda våra gemensamma resurser effektivt. Det finns, förutom att undvika  sådana ansökningar, skäl att hitta vägar att minska det totala antalet ansökningar. Ansökningsarbetet kostar. De kostar för er att ta fram. De kostar för oss att handlägga. Med de nya beslutade förändringarna om beslut om fler starter för varje utbildning, så kommer det att bli än svårare att komma in eller komma tillbaka in i YH. Riskerna ökar. Detta har vi på allvar börjat diskutera med anordnarorganisationerna. Hur bör YH-systemet utvecklas så att ansökningarna håller hög kvalitet och minskar i antal?

Men det var inte det som jag tänkte fokusera här. Utan talet om tombola och lotteri. Jag kan förstå att den som får avslag i konkurrens kan ha problem med att få detaljerad insikt i varför en bra ansökan inte hamnade bland de 25-30 procenten beviljade. De beslutsmotiveringar som vi använder ska vara informativa, men också tydligt utgå från YH:s regelverk. De kan kanske vara svåra att tyda. Därför finns alltid möjligheten att kontakta en handläggare, för att muntligt få höra om detaljerna i bedömning och beslut.

Innan vi kommit så långt som till beslutet, har myndighetens handläggare gjort sina bedömningar. Dessa bedömningar är grunden för rangordningen av ansökningarna. Bedömningarna utgår från innehållet i ansökan, avsiktsförklaringar (tidigare referenstagning), analyser av arbetslivets behov på nationell nivå, underlag från de regionala kompetensplattformarna, YH-regelverket, beslutade anvisningar och ställningstaganden samt politiska inriktningsbeslut. Rangordningen bestäms främst av hur väl ansökningarna svarar mot arbetslivets behov av utbildningen och arbetslivets medfinansiering. Här kommer vi framgent i och med det nya regelverket också att väga in befintliga utbildningars resultat. Rangordningen sker först i de olika utbildningsområdena och sedan mellan dessa. Av detta blir det tydligt att bedömningen av en ansökans rangordning tar hänsyn till många aspekter. Resultatet blir vad vi byråkrater brukar kalla en samlad bedömning. Det innebär också att det inte alltid går att exakt återkoppla varför en ansökan rangordnats över eller under ribban, eller före eller efter en annan ansökan. Det finns många delar av bedömningen som ibland pekar åt olika håll, men som sammanvägt ger en rangordning. Det finns inte en individ som kan redogöra för alla gjorda bedömningar, eftersom det inte är en person som gjort alla bedömningar. Men det betyder inte att det handlar om lotteri! Det betyder att bedömningen är komplex till sitt innehåll och i relation till konkurrensen från ansökningar inom samma utbildningsområde och alla andra utbildningsområden. Och att myndighetens arbetsprocesser är utformade så att bedömningen blir likvärdig. YH-systemet utgår från att en myndighet ska göra bedömningen, och att det finns ett tillräckligt högt förtroende och legitimitet för den myndigheten.

Låt oss hjälpas åt att beskriva ansökningsprocessen på ett juste sätt. Och inte i termer av lotteri eller tombola. Det hjälper ingen att förstå bättre. Det leder i stället tanken till att nedvärdera YH och till att bagatellisera det arbete som de som formulerar och bedömer ansökningar utför. Dåligt för alla aktörer i YH.

Till sist måste jag ju om igen poängtera våra resultat!

  • 91 procent i jobb efter examen
  • 67 procent i rätt jobb
  • Och examensgraden har även detta år ökat med en procentenhet till 73 procent!

Vi ska alla ta åt oss av dessa förbättrade resultat!
Tack!

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

E-post: thomas.persson@myh.se
Twitter: @gdMYH