GD har ordet - Många frågor blir det… Tack för input!

I min förra text efterlyste jag er input om ansökningarna, tack för att ni har hört av er. Denna gång kommenterar jag även det jag skrev om förändringar inför nästa års ansökan.

Jag fick en hel del input i frågan om varför antalet ansökningar ökar rejält, efter min senaste GD har ordet. Tack! De förklaringar som kommit in handlar generellt om större intresse för yrkeshögskolan bland utbildningsföretag kopplat till expansionen. Andra förklaringar som nämns är att vi inte ställer krav på avsiktsförklaringar, att det finns nya utbildningsbehov till följd av pandemin samt att fler underentreprenörer själva vill bli utbildningsanordnare.

En annan förklaring är att anordnare sägs vilja kunna ansöka om statsbidrag för YH-utbildningar, där det förutsätts att man som anordnare redan har fått beslut om att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan (extra omgång, kurser/kurspaket). Har du fler förklaringar? Mejla gärna mig på thomas.persson@myh.se! Vi är jättenyfikna på varför antalet ansökningar har ökat! 

Jag har också fått in en del frågor om vad jag menade med förändringar inför nästa års ansökan. Jag lovade att återkomma senare under hösten – och det gör jag i den följande texten. Det kom också några konkreta frågor som besvaras nedan.

Konkreta frågor

När stänger ansökan 2021? 
Planen är att stänga enligt rutinen, det vill säga vid midsommar.

Kommer ni att fråga efter avsiktsförklaringar? 
Ja, vi räknar med att återgå till tidigare rutin. 

Kan vi använda de mallar för avsiktsförklaringar som fanns 2019 i vårt löpande arbete? 
Ja.

Hur går det med utvecklingen av avsiktsförklaringar som ni pratat om? När kan arbetslivsföreträdarna vidimera sina uppgifter under hela året – inte bara då ansökan är öppen?
Arbete pågår men det har blivit fördröjt till följd av nya uppdrag och uppgifter, som myndigheten har fått under 2020 och måste prioritera. Det finns ännu ingen färdig tidsplan för ett genomförande. 

Kommer ni att återigen fråga efter en budget/ekonomiska uppgifter, som ni gjort tidigare år?
Planen är att fortsätta med den ordning vi haft 2020, det vill säga att sådana uppgifter efterfrågas endast om det i ansökan anges en högre eller lägre schablonnivå än den som gäller för det aktuella utbildningsområdet. Det kommer att finnas frågor i ansökan om medfinansieringen, eftersom den är ett av de kriterier som ska bedömas i prövningen av vilka utbildningar som kan få statsbidrag.

Då har jag återkopplat på era konkreta frågor. Nu till några andra förändringar:

Andra förändringar i ansökan 2021...

Nästa år kommer det att bli en del förändringar i ansökansprocessen, som är en följd av att vi då har hunnit slutföra flera utvecklingsarbeten. En sådan förändring är hur prövningen av anordnares kompetens ska göras utifrån beslut fattade av regering och riksdag för ett par år sedan.

Det handlar om att tydliggöra kraven på utbildningsanordnare när det gäller den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Det handlar också om hur myndighetens kriterier och bedömning ska bli tydligare än idag, till exempel när det gäller ansökarens ekonomiska stabilitet. Information om detta kommer före årsskiftet. Ett förslag till föreskrift med konsekvensbeskrivning har varit ute på remiss i augusti-september och ett beslut om detta ska fattas under hösten.

Vi kommer också att fortsätta att utveckla ansökanswebben (främst för utbildningar med nationellt likvärdigt innehåll) och Mina sidor. När det gäller Mina sidor så arbetar vi sakta men säkert mot lösningar, som gör att vi kan hantera ansökningar, beslut och kommunikation digitalt från början till slut.

Vi återkommer under hösten 2020 också med information om nästa möjlighet till ansökan om kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan, där även nya anordnare är välkomna och där vi ska förbättra proceduren utifrån erfarenheter från de två första ansökningstillfällena under 2020. Vi kommer också att utlysa fler platser inom försöksverksamheten med YH-flex.

…och på lite längre sikt

En annan möjlig förändring – som gäller på lite längre sikt - utgår från att vi utreder möjligheten att dela upp dagens YH-ansökan i två separata delar: en ansökan om utbildningsanordnaren och utbildningen får ingå i yrkeshögskolan - som kan gälla under flera år - och ansökningar om att erhålla statsbidrag – som gäller en specifik utlysning. Ett beslut om att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan skulle vara ”inträdesbiljetten” för att få ansöka om olika varianter av YH-utbildningar, men också ge möjlighet att genomföra uppdragsutbildning.

Kriterierna för prövningen om att tilldelas statsbidrag skulle kunna ändras över tid och kopplas till syftet med varje utlysning. För att en utbildning ska kunna ingå i yrkeshögskolan, krävs att anordnaren och utbildningen uppfyller ett antal krav. Uppgifterna i ansökan som lämnas in ska styrka att utbildningen och anordnaren uppfyller dessa krav. Myndigheten bedömer om kraven uppfylls, eller ej.

Här är ambitionen att bli tydligare med vad som bedöms och vad som krävs, samt att denna ansökan ska kunna göras löpande. Eftersom vårt anslag inte räcker till alla utbildningar som uppfyller kraven för att ingå i yrkeshögskolan, uppstår en konkurrenssituation. I samband med att statsbidraget ska fördelas i en specifik utlysning, ska myndigheten göra flera bedömningar. I vilken grad svarar utbildningen mot arbetslivets behov – både kvantitativt och kvalitativt? Finns skäl att prioritera vissa utbildningsområden/utbildningsinriktningar framför andra? Har utbildningarna en lämplig geografisk placering? Hur ser medfinansieringen från arbetslivet ut? De bedömningar som görs leder fram till att vissa utbildningar erhåller statsbidrag, medan andra inte får. Beviljandegraden brukar variera mellan 20 och 40 procent av antalet inkomna ansökningar. Vi arbetar nu för att det ska bli ännu tydligare med vilka kriterier som används och ännu mer transparenta med hur bedömningarna görs i varje utlysning. Vi kommer inte att hinna med dessa förändringar till nästa års stora utlysning, så detta blir sannolikt förändringar som kan genomföras under 2022. Information kommer när det blir dags.

Jag hoppas att ni med denna information har fått en bild av det som kommer att hända med ansökningarna framöver – utifrån det vi vet nu. Beslut av riksdag och regering kan naturligtvis leda till fler förändringar. Hör gärna av er med frågor om något är oklart!

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan