Undantag från rekommendation om distansundervisning

MYH har sedan rekommendationen om att bedriva utbildningar inom yrkeshögskolan, tolkutbildning samt konst- och kulturutbildning på distans kommunicerat att anordnaren avgör hur utbildningarna ska genomföras. Folkhälsomyndigheten rekommenderar är även fortsättningsvis att bedriva undervisningen genom fjärr- och distansundervisning, men den öppnar också för undantag om att genomföra praktiska examinationer såsom prov och redovisningar i praktiska moment i de ordinarie undervisningslokalerna. Detta är möjligt om anordnaren minimerar smittspridningen.

MYH har sedan rekommendationen om att bedriva utbildningar inom yrkeshögskolan, tolkutbildning samt konst- och kulturutbildning på distans kommunicerat att anordnaren avgör hur utbildningarna ska genomföras. Detta med beaktande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. MYH har samtidigt givit anordnarna ett större utrymme att tillämpa de regler som finns för respektive utbildningsform. MYH har också uttryckt att det är önskvärt att studerande kan avsluta terminer och utbildningar, så långt där är praktiskt möjligt. Vår bild är att verksamheterna fungerar i stort, samt att anordnarna gjort olika bedömningar och valt olika lösningar när olika frågor har uppkommit.

De frågor om undervisningens genomförande som MYH har fått in har främst handlat om genomförande av LIA, praktiska moment och om viss examinations- och kunskapskontroll. Svar finns på myh.se under frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset. Vi har ofta inte kunnat svara i detalj, utan har hänvisat till att anordnaren måste göra sin riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Denna fråga har aktualiserats av att regeringen i slutet av förra veckan föreslog förändringar i regelverket för gymnasieskolan. Där avses nu ges författningsstöd för att kunna bedriva gymnasieundervisning i skolans lokaler i vissa situationer, om risken för smittspridning minimeras och att Folkhälsomyndigheten så rekommenderar. Läs mer om regeringens förslag.

Folkhälsomyndigheten har därefter fattat beslut om att justera sin rekommendation när det gäller gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolor och de utbildningsformer som MYH ansvarar för. Rekommendationen är även fortsättningsvis att bedriva undervisningen genom fjärr- och distansundervisning, men den öppnar också för undantag om att genomföra praktiska examinationer såsom prov och redovisningar i praktiska moment i de ordinarie undervisningslokalerna. Detta är möjligt om anordnaren minimerar smittspridningen. Folkhälsomyndighetens beslut kan du läsa här.  

Vi rekommenderar anordnare inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen, att ta del av Folkhälsomyndighetens justerade rekommendation. Ger den utrymme för att genomföra prov i eller redovisning av praktiska moment som kräver fysisk närvaro i just er utbildning? Kan detta vara en möjlighet för att de studerande ska kunna slutföra sin utbildning och kunna gå vidare till arbetsmarknad eller vidare studier?

Det är i sådana avgränsade fall viktigt att detta sker enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd. Det kan till exempel handla om att anpassa gruppstorlekar, säkra avstånd mellan deltagare och se till att det finns tvätt- eller spritningsmöjligheter. Anordnaren behöver också bedöma risken med att studerande transporterar sig till och från undervisningen, och där kan en lösning vara att undvika rusningstid i de fall då många åker kollektivtrafik. 

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

Bifogad fil:

Folkhälsomyndighetens beslut avseende undantag från policy för begränsningar i utbildningssektorn (pdf)