Ökad transparens i ansökningsomgången för yrkeshögskolan

Lite då och då blossar det upp diskussioner om och hur myndigheten prioriterar mellan olika branscher och yrkesroller. Inte sällan i besvikelsen över att inte få ett positivt besked på inskickade ansökningar.

Ibland har det beskrivits som att MYH prövar varje ansökan för sig, och att prioriteringen blir summan av alla beslut. Underförstått att det inte gjorts någon som helst prioritering mellan områdena i förväg, utan att inkomna ansökningar (mängd och kvalitet i dem) är enda utgångspunkten. Jag har i de sammanhangen sagt att jag inte tycker att den beskrivningen ger hela bilden. Myndigheten har alltid gjort en prioritering mellan utbildningsområden, och den har synts i den relativa storleken på respektive utbildningsområde.

Min bedömning har varit att MYH behöver skaffa sig ännu större handlingsmöjligheter och bättre verktyg för att kunna göra prioriteringar mellan utbildningsområden i förväg.

Nya områdesanalyser

Vi har därför, under ett par år, utvecklat och prövat nya verktyg för att kunna göra sådana prioriteringar. En del i det arbetet har varit att systematisera omvärldsbevakningen inom de olika utbildningsområdena, samt att ta fram områdesanalyser inom Data/IT, Samhällsbyggnad och byggteknik, Teknik och tillverkning och Ekonomi, administration och försäljning, som nu finns publicerade. Hittills har vi gjort analyser inom fyra av de fem största utbildningsområdena inom yrkeshögskolan. Tanken är att fler ska komma på sikt.

Områdesanalyserna bygger på den löpande omvärldsbevakning som gjorts under ett år. En viktig källa för vår bevakning är de branschorganisationer som vi har kontakt med och analyserna är också avstämda med dem. Tanken med analyserna är att ge en nationell, övergripande bild av ett område eller bransch och dess kompetensbehov utifrån ett YH-perspektiv. I analysen drar vi vissa slutsatser om hur myndigheten borde agera på de omvärldssignaler som vi identifierat.

Områdesanalyserna syftar till att på ett övergripande sätt belysa faktorer som kan komma att påverka en bransch och därmed få påverkan på de framtida kompetensbehoven, samt att identifiera framtida kompetensbehov som efterfrågas från yrkeshögskolan. De är tänkta att användas som ett kompletterande och stödjande material till ansöknings- och bedömningsprocessen. I bedömningen av en ansökan tar vi hänsyn till många fler faktorer än just efterfrågan, såsom till exempel arbetslivsanknytning, anordnarkompetens, utbildningens upplägg och innehåll, tidigare resultat och från arbetslivets synpunkt lämplig regional placering.

En viktig faktor som behöver ställas mot efterfrågan är redan beviljat utbud. Det kan ju vara så att mängden beviljade platser redan är i balans i förhållande till efterfrågan. (Utbildningsplatser inom yrkeshögskolan som avslutas 2018 - 2024) Analyserna blir därmed en viktig riktningsgivare för efterfrågan på den övergripande nivån, men inte ett facit för vad vi kommer att bevilja.

Inriktningar för ansökningsomgång 2018

Ett annat användningsområde för områdesanalyserna är att ge input i vårt arbete med att identifiera vilka områden som kommer att prioriteras. Vi identifierar även i år att områdena Data/IT, Teknik och tillverkning och Samhällsbyggnad behöver prioriteras. Denna inriktning togs redan inför ansökningsomgång 2017 och då baserades den på utbildningsområdenas utveckling över tid ställt i relation till nationella strategier och agendor som vi identifierat som relevanta för utbildningar inom yrkeshögskolan. Till denna information kan nu läggas de områdesanalyser myndigheten publicerat. En faktor som genomsyrar alla fyra analyserna är digitaliseringens betydelse. Det innebär att myndigheten bland annat bör prioritera att bidra till digitaliseringens utveckling. Motiven till denna prioritering hittar du i omvärldsanalyserna.

Inom vissa utbildningsinriktningar kommer vi att vara mer restriktiva med att bevilja ansökningar. Detta beror på att vi redan nu ser att utbudet möter efterfrågan. Detta gäller tandsköterskor, vårdadministratörer, redovisningsekonomer/redovisningskonsulter och löneadministratörer/lönekonsulter.

Vi kommer även i år att ha målsättningen att utbildningarna sprids över landet, och att storstadsregionernas andel av det totala utbudet inte ökar.

Ökad transparens och förutsägbarhet

Vi har i den nu öppnade ansökningsomgången påbörjat arbetet med ett förändrat och förenklat ansökningsförfarande. Detta bygger på synpunkter som anordnare, arbetsliv och medarbetare lyft fram i olika sammanhang de senaste åren. Detta arbete kommer att fortsätta nästa år. Syftet är att öka förtroendet för hela YH-systemet och att minska administrationen, både för anordnare och myndigheten.

Från och med detta år får alla som avser att ansöka tillgång till ytterligare information om hur myndigheten avser att genomföra den nu öppnade ansökningsomgången. Läs anvisningarna, checklistan, utbudsrapporten, områdesanalyserna, rapporten om förra årets ansökningsomgång och denna text ni just nu läser. Jag hoppas att ni med detta ska tycka att transparensen ökar, och att ni fått tillräckligt med ändamålsenlig information i förväg.

Lycka till med ansökningsarbetet! Och, som vanligt, hör gärna av dig om du har synpunkter på det jag skriver!

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

P.S Och glöm inte att i ansökningsomgång 2019 ska ansökningarna ska vara insända före sommaren. D.S