Senaste nytt om budgeten

I förra GD har ordet, så försökte jag beskriva vad som hände med YH i statens budgetprocess i ett läge när landet styrs av en expeditionsministär. Nu har det gått några veckor och vi vet lite mer om vad som händer. Det handlar detta inlägg om. Inget är dock klart ännu, när det gäller yrkeshögskolans ramar.

Vi vet att övergångsregeringen lade en teknisk budgetproposition 15/11. Den innebar att budgeten för YH 2019 skulle läggas på samma nivå som 2018. Detsamma gällde för 2020 och 2021. Ett annat sätt att uttrycka detta är att budgeten 2019 föreslogs ligga 250 miljoner kr under den plan för YHs expansion som riksdagen och regeringen beslutade om förra året. För 2020 var ramen 550 miljoner kr lägre och för 2010 750 miljoner kr lägre. Förslaget innebar således att anslagen skulle frysas på 2018 års nivå, vilket i sig skulle innebära att expansionen skulle avbrytas. Det skulle i sin tur innebära att MYH skulle kunna besluta om mycket få nya platser 2019 och de närmaste åren.

Propositionen har sedan beretts i riksdagen. Där har det funnits olika uppfattningar om hur en teknisk budgetproposition från en övergångsregering ska behandlas, dvs det finns olika tolkningar av hur regelverket ska tillämpas. Några har menat att regelverket ska tolkas som att riksdagen bör följa den tekniska budgetpropositionen och invänta att en tillträdande regering lägger ett förslag till ändringsbudget. Några har menat att riksdagen bör bereda den tekniska budgetpropositionen som vilken budgetproposition som helst.

Igår, den 12/12, fattade riksdagen beslut om ramar för statsbudgetens alla så kallade utgiftsområden. Finansutskottet hade föreslagit att riksdagen skulle besluta enligt den tekniska budgetpropositionen. Riksdagen beslutade dock enligt den reservation som (M) och (KD) lagt i finansutskottet. Nu finns således en ram för Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsutbildning, det utgiftsområde där bland annat anslagsposten Yrkeshögskoleutbildning ingår. Därmed är det första av två beslut i riksdagen klart. Det är således inte beslutat någon ram för YH ännu, men i beräkningen av förslaget till ram för utgiftsområdet framgår att M/KD avser att expansionen av YH ska fortsätta.

I nästa steg ska utbildningsutskottet ta fram ett förslag på hur den beslutade ramen för Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning ska fördelas på anslagsposter. Ramen för utgiftsområdet får inte överskridas. Enligt riksdagens tidsplan ska utbildningsutskottet offentliggöra sitt fördelningsförslag den 17/12. Riksdagen tar sedan ställning till utskottets förslag den 19/12. Först då vet vi riksdagens beslut i alla delar.    

Jag återkommer med information så fort vi vet riksdagens beslut när det gäller yrkeshögskolan.

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan