Inför ansökningsomgång YH 2019

Då var det dags igen. Vad kan vara bra att veta innan ansökningsomgången börjar? Vad tänker MYH prioritera, och inte, i denna ansökningsomgång?

Först några ord om processen. Sedan ett par år så försöker myndigheten vara tydlig med vilka utbildningar/utbildningsområden som kommer att prioriteras högre och lägre i nästa ansökningsomgång, men också andra riktlinjer för ansökansarbetet. Förra året fanns den informationen samlad i ett GD har ordet. Den texten hänvisade då till anvisningarna, nya områdesanalyser och den så kallade Utbudsrapporten - där det framgår vilka utbildningsplatser som redan är beviljade några år framåt.

Vi har sedan förra året försökt att se över och strukturera informationen så att den blir enklare att ta del av. Det kommer att synas i år, men än mer när vi driftsätter Mina Sidor 3.0 senare i år och en ny ansökningswebb förhoppningsvis inför nästa års ansökningsomgång.

Områdesanalyser och inriktningar för ansökningsomgång 2019

 MYH publicerar sedan 2018 årligen så kallade områdesanalyser. Förra året omfattade områdesanalyserna områdena Data/IT, Samhällsbyggnad och byggteknikTeknik och tillverkning och Ekonomi, administration och försäljning. Årets områdesanalyser kommer, förutom dessa områden, att omfatta områdena Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och Transporttjänster. Analyserna kommer att publiceras 15 april.

Områdesanalyserna bygger på den löpande omvärldsbevakning som gjorts under ett år. En viktig källa för vår bevakning är de branschorganisationer som vi har kontakt med och analyserna är också avstämda med dem.

Områdesanalyserna syftar till att på ett övergripande sätt belysa faktorer som kan komma att påverka en bransch och därmed få påverkan på de framtida kompetensbehoven samt att identifiera framtida kompetensbehov som efterfrågas från yrkeshögskolan. De är tänkta att användas som ett kompletterande och stödjande material till ansöknings- och bedömningsprocessen. I bedömningen av en ansökan tar vi hänsyn till många fler faktorer än just efterfrågan såsom till exempel arbetslivsanknytning, anordnarkompetens, utbildningens upplägg och innehåll, tidigare resultat och från arbetslivets synpunkt lämplig nationell och regional placering.

I analyserna målar alltså myndigheten upp en nationell, övergripande bild av ett område eller bransch och dess kompetensbehov utifrån ett YH-perspektiv. I analysen drar vi vissa slutsatser om hur myndigheten avser att agera på de omvärldssignaler som vi identifierat. Yrkeshögskolan kan bidra med en del av den kompetens som efterfrågas i de olika branscherna. Den allra största delen av branschernas efterfrågan på kompetens levereras från gymnasial- och högskoleutbildning. Utbildningarna inom yrkeshögskolan blir därmed en del i kompetenspusslet vid sidan om andra utbildningsformer.

Områdesanalyserna samt myndighetens kontinuerliga omvärldsbevakning ställs mot det redan beviljade utbudet inom yrkeshögskolan för att avgöra om det finns områden eller inriktningar som skulle behöva förändra sin volym av utbildningsplatser. Analyserna och omvärldsbevakningen blir därmed en viktig riktningsgivare för efterfrågan på den övergripande nivån, men inte ett facit för vad vi kommer att bevilja. Det redan beviljade utbudet hittar du här.

Myndigheten kommer i årets ansökningsomgång att prioritera följande utbildningsinriktningar:

Inom data/IT kommer framförallt följande inriktningar prioriteras:
·         Utbildningar inom IT-säkerhet
·         Utbildningar till mjukvarutestare.
 
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete kommer att prioriteras, särskilt vad gäller följande inriktningar: 
·         Stödpedagoger
·         Behandlingspedagoger
·         Specialistutbildade undersköterskor.
 
Inom teknik- och samhällsbyggnadsområdena kommer framförallt följande inriktningar att prioriteras: 
·         Utbildningar inom produktionsteknik, automation och underhåll
·         Utbildningar inom vindkraft, elkraft och högspänning
·         Utbildningar riktade mot infrastruktur
·         Utbildningar inom järnvägstekniska yrken, bland annat signaltekniker och kontaktledningstekniker
·         Utbildningar inom installation och fastighet.

Inom vissa utbildningsinriktningar kommer vi att vara mer restriktiva med att bevilja ansökningar. Detta beror på att vi redan nu ser att utbudet möter efterfrågan. Detta gäller tandsköterskor och helikopterpiloter.

Sedan något år finns utbildningar till lärarassistent inom yrkeshögskolan. Precis som för andra utbildningar inom yrkeshögskolan krävs att utbildningens lärandemål ligger på en kvalifikationsnivå som motsvarar minst SeQF5. Detta berörde jag också i GD har ordet 13 februari. Istället för att använda nya benämningar på yrkesroller i skolan som avser att avlasta lärare, rekommenderar vi – i avvaktan på att benämningarna av yrkesrollerna blir mer strukturerade och standardiserade – att benämningen lärarassistent används. Och att den kompletteras med en ’inriktning mot’ om det finns en specifik inriktning.

Utbildningar inom yrkeshögskolan finns i alla län, i 49 av 60 funktionella analysregioner (FA) och i ungefär hälften av alla kommuner. Det betyder att det finns en spridning av platserna i stora delar av landet. Det är samtidigt en stor koncentration av utbildningsplatser i storstadsregionerna, av naturliga skäl (stor befolkning och stort arbetsliv). De senaste två åren har myndighetens beslut inneburit att andelen platser i storstäderna inte fortsatt att öka. Inriktningen att expansionen ska synas i hela landet kvarstår. Under 2019 kommer vi också att ha målsättningen att glesare regioner, i något större utsträckning än idag, ska kunna erbjuda ett utbildningsutbud som matchar den regionala arbetsmarknadens efterfrågan. På platser där det inte finns förutsättningar att bedriva utbildning för stora studerandegrupper ser vi gärna att så kallade satellitupplägg skapas.

När det gäller olika distansupplägg vill vi gärna se att det finns en genomarbetad helhet med teknik, didaktik och upplägg – så att utbildningen också med god sannolikhet leder till examen.

Jag vill också säga något om det antal platser som framgår av ansökningarna. Min bild är att många ansöker om 35 platser, oavsett om det är realistiskt eller inte. Vi vill uppmana alla att tänka igenom antalet platser utifrån både behoven på arbetsmarknaden och vad som är realistiskt när det gäller att fylla platserna. De förändringar i ersättningarna som gjorts under 2019 syftar bland annat till att göra det mer naturligt än tidigare att ansöka om ett realistiskt antal platser.

På tal om förändrade ersättningar så har vi med det nyligen fattade beslutet om justerade ersättningsnivåer försökt att skapa extra bra förutsättningar för att starta och bedriva utbildningar inom teknik och tillverkning. Vi hoppas att antalet sådana ansökningar med god kvalitet ska öka.

Och på tal om realistiska antal, så vill vi också framföra att det inte är någon fördel att skicka in många ansökningar. Skicka in dem ni verkligen tror på och där arbetslivets engagemang och behov är väldokumenterade! Jag vill i det sammanhanget påminna om det jag skrev i GD har ordet 13 februari: Allt vi vet idag tyder på att vi på nyåret inte kommer att kunna fatta beslut om så många utbildningar och platser som vi gjort 2018 och 2019. Vi går ner från ca 14 000 beviljade platser till en nivå kring ca 10-11 000 platser. Det kommer naturligtvis att påverka konkurrensen och beviljandegraden.

Vi hoppas att ännu fler anordnare planerar för att använda behörighetsförberedande utbildning (BFU) för att få fler behöriga sökanden.

---

Jag hoppas att denna information kan vara till nytta i anordnarnas arbete med att formulera ansökningar. Jag hoppas också att de under året kommande förändringarna i Mina Sidor kommer att uppfattas positivt. Likaså senare förändringar i ansökningswebben. Ambitionen är att så långt möjligt underlätta ansökansarbetet, utan att tumma på kvaliteten i ansökansprocessen. Vi är ännu inte i mål med allt vi planerat, men jag hoppas vi tagit stora steg inför nästa ansökningsomgång.

Lycka till med arbetet med ansökningarna!

Thomas Persson
Generaldirektör 
Myndigheten för yrkeshögskolan

Synpunkter på mina GD har ordet mottages tacksamt! thomas.persson@myh.se