Reflektioner kring årets ansökningsomgång

Så är det över för denna gång! Och jag vill passa på att säga tack! Mycket hårt arbete ligger bakom besluten av årets ansökningsomgång.

Dels vill jag tacka alla utbildningsanordnare, själva förutsättningen för yrkeshögskolans genomförande, för det hårda arbete ni tidigare lagt ner på ansökningarna. Dels vill jag tacka det engagerade arbetslivet som står bakom ansökningarna och delat med sig av sin tid och engagemang i att skapa utbildningarna. Dessutom vill jag tacka myndighetens medarbetare som under hösten genomborrat alla dessa ansökningar för att identifiera de som bäst matchar arbetslivets behov av kvalificerad kompetens. Tack alla!

Av 1 421 inkomna ansökningar har vi nu beviljat 446 utbildningar som kommer att ingå i yrkeshögskolan från och med i höst. Det är fler än vi någonsin har beviljat förut. Många ansökningar är mycket bra och håller en hög kvalitet. Det hänger ofta samman med att utbildningsanordnaren har ett gott samarbete med sin bransch och vet hur den tänker kring efterfrågan och förkunskapskrav. Det är när samarbetet fungerar mellan parterna som anordnaren kan rekrytera rätt studerande, studerande som klarar hela utbildningen och examineras med kompetenser som motsvarar det arbetslivet efterfrågar. Det är ju så YH ska fungera! Sedan vet vi ju alla att konkurrens uppstår även mellan dessa bra ansökningar våra statliga medel räcker inte. Det är sannolikt en klen tröst för alla er med mycket bra ansökningar som ändå inte blir beviljade, att det även är ordentligt frustrerande för oss.

Jag vill även passa på att ta upp de svaga ansökningarna.

På myndigheten, samt förutsätter jag även hos arbetslivet, är känslan av missräkning påtaglig när vi vet att vissa branscher har stora rekryteringsbehov, men där vi inte kan bevilja på grund av svaga ansökningar. Jag tänker på all den arbetstid som lagts ner, både hos er och sedan hos oss, på ansökan som sedan ändå inte kommer kunna beviljas för att den inte håller. Frustration för alla parter.

Med svag ansökan menar jag till exempel:

  • När beskrivningen av efterfrågan är för generell. Vi behöver veta efterfrågan på den specifika kompetensen som den planerade utbildningen leder till.
  • När ansökan inte lyckas förklara vilken yrkesroll som utbildningen ska leda till.
  • När yrkesrollerna i ansökan blir för ”spretiga”, det vill säga att det inte bedöms rimligt att utbildningen leder till alla dessa yrkesroller.
  • När stödet från relevant arbetsliv saknas. Det är viktigt att de som faktiskt har för avsikt att anställa examinerade från den planerade utbildningen står med i ansökan.
  • När innehållet i utbildningsplanen inte överensstämmer med de kompetenskrav som arbetslivet efterfrågar.
  • Och så vår gamla käpphäst – att innehållet i utbildningsplanen motsvarar kunskaper, färdigheter och kompetenser inom gymnasieskolan. YH är en eftergymnasial utbildningsform och för att vi ska kunna bevilja en utbildning måste den tydligt bygga vidare på kunskaper från gymnasiet och leda till en kvalificerad yrkesroll.

En av lösningarna på ovan punkter är samverkan. Jag efterlyser en större samverkan mellan utbildningsanordnarna och branscherna! Vi ser tydligt att där utbildningsanordnare och branscher haft ett konstruktivt samarbete kommer det ansökningar som motsvarar arbetslivets behov av YH-examinerade. 

Jag tror dessutom på en större samverkan mellan utbildningsanordnare. Ta till exempel distansutbildningar eller information och utbildning till LIA-handledare. Vore det inte både kostnadseffektivt och resurssparande för er anordnare att ta till vara på varandras styrkor och hitta synergier? Kan ni se möjligheterna med samverkan inom vissa områden, trots att ni befinner er i en konkurrenssituation, tror jag att det bidrar till resultatet och kvaliteten på den enskilda utbildningen men även på utbildningsformen i stort.

Syftet med utbildningsformen är att tillgodose arbetslivets kompetensbehov. Deras behov måste styra. Utbildningsformen skulle tjäna på en ansökningsomgång med kvalitet istället för kvantitet. Låt mig vara tydlig: Hellre få genomarbetade ansökningar, än många där flera inte är tillräckligt konkreta eller förankrade i arbetslivet.  

Jag ser årets rekordansökningsomgång, både vad gäller rekordantalet ansökningar och rekordantalet beviljanden, som att yrkeshögskolans kännedom är att betrakta som etablerad. Där är ni anordnare med och gör en stor insats. Grattis till oss alla för det! Men vi får inte glömma bort att hjälpas åt att behålla kvaliteten inom utbildningsformen. Ju högre kvalitet vi producerar, desto bättre resultat och sannolikt större möjligheter till vidare expansion…

Nu önskar jag oss alla god arbetsro i efteranalysen av ansökningsomgången och inför förberedelserna inför starten av de nya utbildningarna. Och så ett extra välkomnande till er som är helt nya i YH-familjen! Här väntar hårt – men mycket inspirerande arbete!