Riksdagens beslut om en stärkt yrkeshögskola

Det är mycket nu. Och det gäller att emellanåt komma ihåg att flytta blicken mot horisonten och tänka på vad vi strävar mot, för att inte riskera att blir överlupen med allt som måste lösas nu och nu. Och nu.

Förutom arbetet med att ta fram vilka yrkeshögskoleutbildningar som nästa år ska vara med och möta arbetslivets behov, så jobbar myndigheten med att överföra förslagen i En stärkt yrkeshögskola till praktiskt verklighet. I förra veckan röstade riksdagen igenom propositionen, där merparten av förslagen gäller från den första januari nästa år!

Jag är övertygad om att beslutet leder till en verkligt stärkt yrkeshögskola. Långsiktigt är det här precis vad utbildningsformen behöver! Kortsiktigt kommer det innebära, kanske inte blod men säkerligen både svett och tårar. Implementering kräver hårt arbete, både för er utbildningsanordnare och för oss på myndigheten. Särskilt när man kör på rälsen samtidigt som man lägger den. Vi är väl medvetna om att ni anordnare har behov av att rälsen redan skulle varit lagd. Helst för länge sedan. Men det är tyvärr praktiskt omöjligt.

När en ny lag eller reglering träder i kraft måste man ge utrymme åt en period av tillämpning. Efterhand som reglerna används, så skapas en praxis, som ger svar i tolkningsfrågor och exempel. Ni vet ju till exempel att vi inte kunnat svara på vilka grunder som kan motivera särskilda skäl för yrkeserfarenhet. Men till nästa års ansökningsprocess finns vägledning att vänta, eftersom vi då hunnit pröva ett antal ärenden och utvecklat viss praxis.

Mitt i allt detta slit för både er och oss tänkte jag att vi just skulle försöka blicka framåt mot den (förvisso grå) novemberhorisonten och se vilka möjligheter det nya regelverket erbjuder, när rälsen väl är lagd och tåget tuffar på.

Om vi tittar på våra tre viktigaste aktörer kring yrkeshögskolan – utbildningsanordnare, arbetslivet och de studerande, så ser jag möjligheter för alla! Men här vill jag fokusera på er anordnare.

Nytt regelverk möjliggör fler omgångar än två

Utbildningsanordnare kommer att kunna bedriva YH-utbildningar under längre tid!
Tidigare har ni som anordnare kunnat bedriva YH-utbildning under två omgångar. Tanken framöver är att utbildningar i regel ska få starta fler än två omgångar. För vissa utbildningar, till exempel investeringstunga, ska det vara möjligt med ännu fler starter i samma beslut. Alla beslut ska dock även fortsättningsvis bygga på att det finns ett behov på arbetsmarknaden.

I december får myndigheten sitt regleringsbrev av regeringen. Då vet vi om vi redan i årets ansökningsomgång kan komma att få möjlighet att ta längre beslut.

Det innebär i sin tur att

YH-utbildningarnas genomförande, kvalitet och resultat kommer att påverka framtida beviljanden!
När vissa anordnare får längre beslut kommer myndigheten kunna lägga mer resurser på tillsyn, kvalitetsgranskning och utveckling av YH-utbildningarna. Därmed kommer vi att ha ytterligare underlag och bättre kunna följa en utbildnings utveckling och resultat. Vid en förnyad ansökan kommer resultaten i högre grad kunna ligga till grund för besluten. Det vill säga – de utbildningar som har goda resultat kommer kunna premieras! Och vice versa.

Fler omgångar möjliggör effektiviseringar!
Arbetet med ansökningarna är omfattande både för er utbildningsanordnare och för oss. Om utbildningarna generellt sett omfattar fler omgångar än idag, innebär det mindre arbete med att skriva ansökningar och att anordnaren kan frigöra resurser för mer angelägna ändamål, som att öka kvaliteten i genomförandet - så att utbildningen kan bli ännu bättre.

Utbildningsanordnaren måste ha kunskap inom yrkesområdet de utbildar till

Professionaliseringen av yrkeshögskolan ökar!
Det räcker inte med att lärare eller handledare har kompetens inom yrkesområdet, nu måste anordnaren både ha praktiska förutsättningar och egen kunskap inom yrkesområdet för att få bedriva YH-utbildning. Utbildningsutskottet tillägger också att var i en organisation den person eller de personer som ska ha kompetens befinner sig beror på hur utbildningsanordnaren är organiserad. På det sättet kommer arbetslivsanknytningen öka än mer och kvaliteten höjas.

Det kommer finnas möjlighet att bedriva förutbildning

Det kan bli lättare att rekrytera studerande till yrkeshögskoleutbildningar!
Nu öppnas möjligheten att genomföra förutbildningar för vissa YH-utbildningar med få behöriga sökande. Det kommer sannolikt underlätta rekryteringen till efterfrågade utbildningar som har svårt att fylla sina platser på grund av för få behöriga sökande.

Väldigt vag

Jag hoppas att ni noterar mina "om", "vissa" och "skulle kunna". Min vaghet är högst medveten. Vi vet nämligen ännu inte hur det kommer att bli. Det kan bli förändringar för den enskilda utbildningen, men det behöver inte nödvändigtvis bli så. Det beror, som vanligt, på myndighetens bedömningar och prioriteringar. Lika viktigt att hålla i minne att vi ännu inte vet så mycket, är det att förmedla att vi kommer att vara så transparenta som möjligt. Så snart det finns mönster och slutsatser - praxis - att presentera så kommer vi att göra det.

Yrkeshögskolan stärks genom de förändringar som nu sker. Det är både bra och angeläget eftersom YH har en sådan central roll när det gäller att möta arbetslivets stora behov av kvalificerad arbetskraft.

Nu går vi som sagt in i en period av osäkerhet med anledning av förändringarna – men det kommer att bli bättre! Dock kommer det att ta några år för MYH att förändra systemet i relation till er anordnare.

Vi lär oss tillsammans i takt med att förändringarna slår igenom, vi kan inte säga saker i förväg innan vi prövat dem. Vi förstår att det är en utmaning för er anordnare att vi på MYH inte har svar på alla frågor som förändringarna innebär för er. Vi vill YH-systemets bästa, men vi har också ett regelverk att förhålla oss till som vi måste följa. För er anordnare kommer det att innebära vissa hack eftersom vi ännu inte har praxis. Tråkigt men oundvikligt.

Till sist - utbildningsformen regleras nu lite mer än tidigare, samtidigt ligger huvuddelen av den gamla regleringen kvar. Det är viktigt att ha detta i åtanke när förändringarna pågår, och att behålla proportionerna i det som nu sker. Om vi med gemensamma krafter emellanåt kommer ihåg att flytta blicken uppåt och framåt så tror jag att detta arbete kommer att gå lättare. Vår vision är att arbetsliv och individer har den kompetens de behöver för att kunna växa och utvecklas. Med en stärkt yrkeshögskola kommer vi nå dit lättare. Tillsammans.

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

E-post: thomas.persson@myh.se
Twitter: @gdMYH