Tidigareläggning av ansökningsprocessen om att bedriva YH

Vi har i olika sammanhang tagit upp frågan om det skulle vara bra, ur olika perspektiv, att tidigarelägga hela ansökningsprocessen för YH. Vi har då samlat på oss argument för och emot. Vår sammanvägda bedömning är att det är ett förslag som borde förverkligas.

De starkaste skälen för är att det skulle ge anordnare mer tid för uppstart av beviljade utbildningar, och att myndigheten skulle kunna sprida ut sitt arbete lite mer över året. Starkaste skälet emot är att ansökan behöver lämnas in tidigare. Skälen för gäller över tid, men starkaste skälet emot kan ses som en engångsföreteelse, något som händer det året förändringen genomförs. Vi uppfattar också att de flesta anordnarna tycker att en tidigareläggning är önskvärd. Ungefär så ser bakgrunden till vår bedömning ut.

Nästa fråga blir då när det är lämpligt att förändringen genomförs. 2018, 2019 eller senare?

När vi har frågat er anordnare har vi fått olika svar på frågan när förändringen bör genomföras. Några säger att det fungerar när som helst, medan andra säger att det tar lite tid att ställa om och helst ser att vi väntar något år.

Just nu pågår myndighetens och anordnarnas arbete med att genomföra de förändringar som beslutats av riksdag och regering om en stärkt yrkeshögskola. En första del genomfördes i förra ansökningsomgången, 2016. En andra del genomförs just nu, i den pågående ansökningsomgången 2017. En tredje del, troligen den största, ska genomföras i den ansökningsomgång som öppnar 2018 och som beslutas i början av 2019. Då räknar vi också med större förändringar i ansökningsformulär och IT-lösningar, bland annat återanvändning av inmatade uppgifter och olika ansökningar beroende på om utbildning och anordnare redan finns i systemet eller inte.

Detta förändringsarbete innebär att myndigheten inte har tillräckligt med "fria" resurser att hinna med att tidigarelägga ansökningsomgången redan nästa år. Framför allt tror vi inte att vi tillräckligt bra hinner förbereda anvisningar och prioriteringar som måste publiceras innan ansökningsomgången startar.

Vi vill inte ta för stora risker i denna önskvärda förändring och vi vill inte hetsa så att anordnare kommer i tidsnöd. Därför är vår ambition att ändra tidsplanen 2019. Inte nästa år, alltså. Vi vill också säga det redan nu, så att alla får förutsättningar att planera, i god tid.

Detta innebär att tidsplanen för nästa år (2018) blir så här: Anvisningar och annat som ni behöver veta inför ansökningsomgången publiceras i april 2018, ansökningsomgången öppnar i maj och stänger i början av september. Beslut meddelas i slutet av januari. Som vanligt, alltså.

Vår mycket preliminära tidsplan för året därpå (2019) ser ut som följer: Vi räknar med att publicera anvisningar och annat som ni behöver veta inför ansökningsomgången i februari/mars 2019. Ansökningen stänger i slutet av juni/början av juli, och beslut meddelas vid årsskiftet.

Men nu ska vi först genomföra innevarande års (2017) ansökningsomgång. Vi vill med denna text, som sagt, redan nu informera om de kommande åren. Vi hoppas och tror att det kan underlätta i er planering.

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

E-post: thomas.persson@myh.se
Twitter: @gdMYH